ارائه مدل برنامه ریزی صفر و یک برای زمان بندی ماشین های موازی در تولید چندمحصوله

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار، دانشگاه یزد.

2 کارشناس ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات.

چکیده

یکی از مهم­ترین وظایف مدیریت، بهویژه در امور صنعتی و تولید، یافتن زمان­بندی مناسب تولید است؛ بهگونه­ای که درنهایت یک تولیدکننده بتواند بیشترین مطلوبیت ممکن را از آن خود کند. در سالهای اخیر مسئله جدیدی تعریف شده که هدف اساسی در برنامهریزی تولید آن این است که علاوهبر کاهش زمان تکمیل محصولات، اقلام مختلف تشکیل­دهنده یک بسته محصول با فاصله زمانی کمی از یکدیگر آماده شوند. در این مقاله، یک مدل برنامه­ریزی خطی عدد صحیح برای بهینه­سازی برنامه تولید یک سیستم چندمحصوله با خطوط تولید موازی ارائه می‌شود که مجموع فواصل زمانی میان زمان تکمیل اقلام مختلف بسته­های تولیدی را حداقل می­کند. در این راستا یک مثال عددی ارائه و حل شده است. از آنجایی‌که هدف عمده این پژوهش معرفی تابع هدف جدید است، تابع هدف پیشنهادی با دو تابع رایج در ادبیات موضوع مقایسه شد که نتایج حاکی از برتری تابع پیشنهادی است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A Binary Programming Model for Parallel Machines Scheduling in a Multi-Product System

نویسندگان [English]

  • Alireza Naser Sadrabadi 1
  • Mohammad Hossein Sattarkhan 2
1 Assistant professor, Yazd University.
2 M.A., Islamic Azad University, Science and Research Branch.
چکیده [English]

In the industrial firms, setting an appropriate scheduling of production is one of the most important tasks of the management, so that a producer can make the most of possible utility. In recent years a new kind of problems has been detected that the main goal of its production planning, further than reducing the completion time of products, is to make different components of a producing package to be ready with a small time space. This paper presents an integer linear programming model to optimize the production planning for a multi-product system with identical parallel production lines that minimizes the summation of the time spaces between the completion times of various items of producing packages. A numerical example is given and solved and by comparing the results obtained from the model with results from two other objective functions, the efficiency of the proposed model investigated in the real world.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Multi-product system
  • Parallel lines scheduling
  • Integer linear programming