طراحی شبکه زنجیره تأمین چنددوره ای و چندمحصولی با استفاده از رویکرد ترکیبی برنامه ریزی ریاضی چندهدفه و تحلیل پوششی داده ها

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه مدیریت صنعتی، دانشکده علوم اداری و اقتصاد، دانشگاه ولی‌عصر (عج)، رفسنجان، ایران

2 استاد، دانشگاه علامه طباطبائی.

3 دانشیار، دانشگاه علامه طباطبائی.

4 استادیار، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب.

چکیده

در این مقاله، برای افزایش کارایی شبکه زنجیره تأمین پیشنهادی، مدل چنددوره­ای و چندمحصولی را با اهداف چندگانه بهطور همزمان درنظر گرفتهایم. برای طراحی شبکه، از مدل برنامه­ریزی ریاضی چندهدفه عدد صحیح مختلط استفاده کردیم و اهداف مسئله شامل حداقل کردن هزینه تولید، کاهش زمان ارسال محصولات و افزایش قابلیت اطمینان زنجیره ­تأمین است. برای حل مدل و ارائه جواب­های نامغلوب، از روش اپسیلون محدودیت استفاده کردیم و برای این کار، کد مدل را در نرمافزار لینگو نوشتیم. با توجه به تعدد جواب­های پار­تو، برای جلوگیری از سردرگمی تصمیم­گیرنده، از تحلیل پوششی دادهها برای ارزیابی جواب­های نامغلوب استفاده کردیم. برای حل مدل تحلیل پوششی داده­ها، نرمافزار گمز را بهکار بردیم. خروجی­های این مسئله شامل تعداد بهینه تسهیلات در هریک از سطوح زنجیره تأمین و مقدار بهینه ارسال کالا از هر سطح به سطح دیگر است.

کلیدواژه‌ها