نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار، دانشگاه شیراز.

2 استاد، دانشگاه شیراز.

3 دانش‌آموخته دکتری، دانشگاه شیراز.

چکیده

در این مقاله به مدلسازی الگوی تصمیمگیری مدیران بخش صنعت و عوامل اثرگذار بر آن، با توجه به رویکرد رفتاری پرداخته می‌شود.برای این منظور با طراحی پرسشنامه و جمعآوری اطلاعات از مدیران صنایع استان فارس، دادههای مورد نیاز را جمعآوری می‌گردد و سپس به مدلسازی الگوی تصمیمگیری مدیران براساس روش رگرسیون لجستیک پرداخته می شود. نتایج تحقیق نشان میدهند که بیشتر مدیران مورد بررسی در تصمیمگیریهای خود، از الگویرفتاری تبعیت میکنند. یکی از علل اصلی این موضوع، وجود خطاهای رفتاری در مدیران است؛ بهطوری که این خطاها باعث میشوند مدیران از الگوی عقلایی در تصمیمگیری استفاده نکنند و به تصمیمگیری رفتاری گرایش بیشتری داشته باشند. علاوه بر خطاهای رفتاری، متغیرهایی مانند جنسیت، سطح تحصیلات، تجربه و مالکیت، بر انتخاب الگوی تصمیمگیری مدیران تأثیر میگذارند. با توجه به اینکه خطاهای رفتاری معمولاً به عدم تصمیمگیری بهینه توسط مدیران منجر میشود، راهکارهای لازم برای کاهش این خطاها و انتخاب الگوی تصمیمگیری بهینه ارائه شده است. 

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Behavioral Perspective: A New Approach, to Modeling Organizational Decision Making (Case Study: Fars Province Industrial Manager)

نویسندگان [English]

  • Alinaghi Mosleh Shirazi 1
  • Mohammad Namazi 2
  • Ali Mohammadi 1
  • Ahmad Rajabi 3

1 Associate Professor, Shiraz University, Shiraz.

2 Professor, Shiraz University.

3 Ph.D, Shiraz University.

چکیده [English]

In this study, manager’s decision-making pattern and its internal parameter effects in industrial departments with respect to behavioral and rational perspective were investigated. For this purpose, a questionnaire was designed, and mention the 50 number of managers of manufacturing industries were interviewed and data were collected with respect to the inter organization factors affecting decision making process, including identifying behavioral errors and general information related to the managers. Then, based on the logistic regression, the pattern of the model decision-making the managers were designed. Results showed that more than 68 percent of the managers surveyed decided based on the behavioral patterns. Also, variables such as gender, education-level, experience and manager’s ownership affected the choice of their decisions making pattern. In addition, the behavioral errors lead them to behavioral decision making. Given than the behavioral errors in the organizations usually leads to a lack of optimal decision making by managers, the necessary strategies are provided to reduce errors and to obtain the optimal decision making pattern by the managers.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Rational Decision Making
  • Behavioral Decision Making
  • Behavioral Errors
  • Logistic Regression