بررسی نقش سیستماتیک عوامل انسانی بر موفقیت پروژه با رویکرد شاپلی- دیماتل خاکستری

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار، دانشگاه علم و صنعت.

2 کارشناسی ارشد، دانشگاه علم و صنعت.

چکیده

این مقاله به بررسی عوامل انسانی مؤثر بر موفقیت پروژه، به‌صورت سیستماتیک و جمعی می‌پردازد. درنظر گرفتن عوامل مؤثر بر موفقیت پروژه به‌صورت تک‌عاملی، تحلیل‌ها را ناقص و نادرست نشان می‌دهد؛ بنابراین این مقاله با استفاده از روش پیشنهادی خود این موضوع را بررسی می‌کند. در این مقاله، عوامل تأثیرگذار بر سیستم پروژه ازمنظر منابع انسانی استخراج می‌شوند و سپس با استفاده از روش دیماتل خاکستری اهمیت و میزان تأثیر عوامل بر سیستم شناسایی می‌شود. از آنجا که توان ائتلافی بین عوامل در روش دیماتل نادیده گرفته می‌شود، با استفاده از تابع ارزش شاپلی به‌عنوان عاملی درجهت برآورد ارزش عوامل در سیستم، این مشکل حل خواهد شد و میزان تأثیر عوامل تعدیل خواهد شد. عامل خدمه (C6) به‌عنوان عاملی که بیشترین تأثیر را در عوامل دیگر دارد، پیوستگی بین اعضای تیم در پروژه (C4) و همکاری بین اعضا (C8) بیشترین تأثیرپذیری را در بین عوامل دارند. 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

An Investigation on the Systematic Role of Human Factors on Success of Project by Grey DEMATEL-Shapley Approach

نویسندگان [English]

  • Ali Bonyadi-Naeini 1
  • Mohammad Hassan Kamfiroozi 2
1 Assistant Professor, University of Science and Technology.
2 MSc, University of Science and Technology.
چکیده [English]

This paper wants to have a survey on the human factors which are influencing on the project success. Observation of the factors affecting the success of the project as a single factor will show the analysis incomplete and non-true. Based on this, the current paper will work on this subject by it selves proposed method. So, the human resource factors affecting on project system will be extracted and then the importance of each factors will be recognized by Grey DEMATEL method. Because the coalition power between factors is neglected in DEMATEL method, this problem will be solved with use of Shapley value function as an evaluation for system’s factors and the effect of each factor will be standard. Staff factor (C6) is known as the factor that makes the biggest impact on the other factors; and communication between team members in project (C4) and coordination between members (C8) are known as the factors which are more impressible.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Human Resource
  • Project Success Factors
  • Grey Theory
  • DEMATEL
  • Shapley