شناسایی ریسک‌های زنجیره تأمین و انتخاب تأمین‌کننده با استفاده از فرآیند تحلیل شبکه‌ای (مورد مطالعه: صنعت خودروسازی)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار، دانشگاه شهید بهشتی.

2 دانشجوی کارشناسی ارشد، دانشگاه شهید بهشتی.

چکیده

همان‌طور که بیشتر شرایط زندگی امروز به‌دلیل تغییرات روزافزون جهان در قرن اخیر تغییر کرده است، شرایطی که زنجیره‌های تأمین با آن روبه‌رو هستند و از آن تأثیر می‌پذیرند نیز دچار تغییر شده است. مدیران با شرایط ناشناخته‌تر و ریسک‌های جدیدی روبه‌رو می‌شوند که لازم است خود را برای مدیریت فعال و مؤثر آن‌ها آماده سازند؛ درنتیجه امروزه مدیریت ریسک زنجیره تأمین توجه زیادی را به خود جلب کرده است. در این پژوهش، در راستای مدیریت ریسک زنجیره تأمین، ریسک‌های زنجیره تأمین خودروسازان ایران شناسایی شده است، سپس ریسک‌های شناسایی‌شده به‌عنوان معیارهای انتخاب تأمین‌کننده درنظر گرفته شده‌ و تأمین‌کنندگان شرکت خودروسازی زامیاد به‌کمک روش تحلیل شبکه‌ای اولویت‌بندی شده‌اند؛ به عبارت دیگر، درنظر گرفتن ریسک‌های زنجیره تأمین به‌عنوان معیار برای انتخاب برترین تأمین‌کنندگان، رویکردی جدید درجهت مدیریت و کنترل ریسک‌ها و کاهش آسیب‌پذیری زنجیره تأمین نسبت‌به آن‌ها به‌شمار رفته است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Identification of Risk Factors of Supply Chain and Supplier Selection with Analytical Network Process (Case: Automobile Indastry)

نویسندگان [English]

  • Davood Talebi 1
  • Fatemeh Iron 2
1 Assistant Professor, Shahid Beheshti University.
2 Master, Shahid Beheshti University.
چکیده [English]

As the world has changed through breakthroughs in late century, supply chains have become more complex and this complexity has made them face risks. So managers must manage different risks in their increasingly competitive environments and risk management has become a critical component of supply chain management. The purpose of this article is apply an appropriate methodology for evaluating and ranking suppliers in an automotive manufacturing company. To gain the purpose we identified and ranked supply chain risks by using analytical hierarchical process. Then we considered these risks as selection factors in supplier selection process and rank suppliers with the help of analytical network process. In fact considering supply chain risks in supplier selection process has been proposed as a new strategy in managing supply chain risks and reducing vulnerability against risks.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Supply Chain
  • Risk Management
  • Analytical Network Process
1. عسگری، نسرین؛ زنجیرانی فراهانی، رضا (1385). مدیریت زنجیره تأمین. ویرایش اشتدلر و کیلگر،  انتشارات دانشگاه صنعتی امیرکبیر، تهران.
2. Blackhurst, J. Wu, T. Chidambaram, V. (2006). A model for  inbound supply risk analysis. Computers in Industry, 57, 350–365.       
3. Chopra, S. Sodhi, S. (2004). Managing Risk to Avoid Supply-Chain Breakdown.
4. Christopher, M. (2003). Understanding supply chain risk: A self-assessment workbook, Department for Transport, Cranfield University.
5. Juttner, U. (2005) Supply chain risk management: Understanding the business requirements from a practitioner perspective. International Journal of Logistics Management, 16(1).
6. Kleindorfer, R. Saad, H. (2005). Managing Disruption Risks in Supply Chains. Production and Operations Management, 14(1), 53–68.
7. Saaty, T. L. Vargas, L. G. (2001). Models, methods, concepts and applications of the analytic hierarchy process, MA: Kluwer Academic Publishers, Boston.
8. Tang, C. S.  (2006). Perspectives in Supply Chain Risk Management”, International Journal of Production Economics, 103(2), 451-488.