نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار مدیریت صنعتی، دانشکده مدیریت، واحد الکترونیکی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.

2 استادیار مدیریت فناوری اطلاعات، دانشکده مدیریت، واحد الکترونیکی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.

3 استادیار مدیریت صنعتی، دانشکده مدیریت و حسابداری، واحد رشت، دانشگاه آزاد اسلامی، رشت، ایران.

4 دانش‌آموخته دکتری، گروه مهندسی صنایع، دانشکده مهندسی صنایع و مکانیک، واحد قزوین، دانشگاه آزاد اسلامی، قزوین، ایران.

10.52547/jimp.2022.225141.1331

چکیده

مساله زمان‌بندی ماشین‌های موازی و نگهداری و تعمیرات پیشگیرانه این دسته از ماشین‌ها از جمله مسائل کلیدی در حوزه فرآیندهای تولیدی است که همواره مورد توجه پژوهشگران بوده است. این پژوهش به دنبال طراحی مدل یکپارچه‌ای برای زمان‌بندی تولید و برنامه‌ریزی نگهداری و تعمیرات ماشین‌های موازی با در نظر گرفتن احتمال اختلال در عملکرد تسهیلات و عدم قطعیت در پارامترهای مسئله می‌باشد. در این راستا، یک مدل برنامه‌ریزی ریاضی با دو هدف حداقل‌سازی زمان تکمیل وزنی محصولات و حداکثرسازی قابلیت اطمینان در خط تولید ارائه شده است. با توجه به ماهیت NP-hard مسئله مورد بررسی از جنبه محاسباتی، از الگوریتم‌های حل فراابتکاری NSGA II و PSO چندهدفه به منظور حل مسائل عددی در ابعاد متوسط و بزرگ استفاده شده است. بر این اساس، مسائل عددی در ابعاد مختلف طراحی شده و از الگوریتم‌های مورد نظر به منظور حل این مسائل استفاده گردید. نتایج به دست آمده نشان می‌دهند که الگوریتم NSGA II در مقایسه با الگوریتم PSO چندهدفه جواب‌های مناسبتری را ارائه می‌نماید. هرچند الگوریتم PSO چندهدفه نسبت به الگوریتم NSGA II از نظر زمان حل مسئله از کارایی بیشتری برخوردار است، مقدار این برتری قابل ملاحظه نیست و نمی‌توان آن به عنوان مبنای قطعی مقایسه دو الگوریتم در نظر گرفت.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Presenting an integrated model for production planning and preventive maintenance scheduling considering uncertainty of parameters and disruption of facilities

نویسندگان [English]

  • FARIBA salahi 1
  • amir daneshvar 2
  • Mahdi Homayounfar 3
  • Adel Pourghader Chobar 4

1 Assistant Professor of Industrial Management, Faculty of Management, Electronic Unit, Islamic Azad University, Tehran, Iran.

2 Assistant Professor of Information Technology Management, Faculty of Management, Electronic Unit, Islamic Azad University, Tehran, Iran.

3 Assistant Professor of Industrial Management, Faculty of Management and Accounting, Rasht Branch, Islamic Azad University, Rasht, Iran.

4 4- Ph.D, Department of Industrial Engineering, Faculty of Industrial and Mechanical Engineering, Qazvin Branch, Islamic Azad University, Qazvin, Iran

چکیده [English]

The parallel machine scheduling problem and preventive maintenance of this type of machineries is one of the key problems in manufacturing processes where has been always a topic of interest for researchers. This research aims to design an integrated model for scheduling and preventive maintenance for parallel machines considering the probability of disruption in facilities and uncertainty in parameters of the model. In this way, a mathematical model with two objective functions of minimizing the total weight time needed for completing the products and also maximizing the reliability of the production line was presented. Considering the hard structure of the proposed model from computational point of view, NSGA II and MOPSO meta-heuristic algorithms were used to solve the numerical medium and large-scale problems. Therefore, numerical problems were designed in different size and solved by the proposed algorithms. The results showed that the NSGA II compared to the MOPSO algorithm provide better solutions. However, MOPSO has better efficiency than NSGA II in term of computation time, this superiority is not considerable and it can not be considered as a definitive basis for comparing two algorithms.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Preventive Maintenance
  • Scheduling
  • Disruption
  • NSGA II
  • MOPSO