نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار، دانشگاه کاشان.

2 استادیار، دانشگاه شاهد.

3 دانشیار، دانشگاه ولی ‌عصر رفسنجان.

10.52547/jimp.2022.228105.1383

چکیده

زنجیره‌های تأمین برای بقا باید بتوانند با اختلالات مقابله نمایند. یکی از مهم‌ترین اختلالات، همه‌گیری کرونا است که می‌تواند منجر به اثر موجی در زنجیره تأمین شود. اثر موجی اشاره به اختلالی دارد که اثر آن به صورت دومینویی سایر قسمت های زنجیره تامین را تحت تاثیر قرار میدهد و احتمال وقوع ان کم اما اثرگذاری آن بالا است. اثر موجی می‌تواند آسیب‌های جدی به زنجیره تأمین وارد ‌کند. این مقاله به دنبال شناسایی عوامل کلیدی موفقیت برای مقابله با اثر موجی در زنجیره تأمین فرش ماشینی ایران است. در این تحقیق بر اساس روش تحلیل تم و مصاحبه های عمیق عوامل کلیدی موفقیت شناسایی گردید سپس با رویکرد نقشه شناختی فازی، مدل عوامل کلیدی موفقیت ایجاد گردید. جامعه آماری این تحقیق خبرگان صنعت فرش ماشینی است. حجم نمونه در مرحله اول بر اساس اشباع نظری برابر با ۲۰ و در مرحله دوم برابر با 10 نفر است. نتایج نشان داد که 23 عامل کلیدی موفقیت برای مقابله با اثر موجی وجود دارد که در میان آن ها «دیجیتال‌سازی زنجیره تأمین»، «مدیران توانمند و کارآمد» و «هماهنگی در زنجیره تأمین» به عنوان مهم‌ترین عوامل اثرگذار و «هماهنگی در زنجیره تأمین»، «برنامه‌ریزی مناسب» و «انعطاف‌پذیری در تولید» به عنوان مهم‌ترین عوامل مرکزی باید مورد توجه ویژه قرار بگیرند. در نتیجه به سیاست گذاران توصیه میگردد برای ارتقاء این موارد به رفع مشکلات هوشمندی کسب‌وکار و زنجیره تأمین، مأموریت گرا کردن دانشگاه‌ها، برگزاری کارگاه‌های توانمندسازی مدیران و رفع موانع رفتاری زنجیره تأمین توجه داشته باشند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Presenting a model of critical success factors to cope with the ripple effect in Iran's machine-made carpet supply chain: Corona pandemic effects.

نویسندگان [English]

  • Esmaeil Mazroui Nasrabadi 1
  • Amin Habibirad 2
  • Abbas Shoul 3

1 Assistant professor, university of Kashan.

2 Assistant professor, Shahed university.

3 Associate Professor, Vali-e-Asr University of Rafsanjan.

چکیده [English]

Supply chains must be able to cope with disruptions to survive. One of the most critical disruptions is the Corona pandemic, which can lead to a ripple effect in the supply chain. Ripple effect refers to a disruption that has a domino effect on other parts of the supply chain, and the probability of its occurrence is low, but its impact is high. The ripple effect can cause severe damage to the supply chain. This article try to identify critical success factors to cope with the ripple effect in Iran's machine-made carpet supply chain. In this research, based on theme analysis and in-depth interviews, the critical success factors were identified. The model of the critical success factors was created using the fuzzy cognitive map approach. The statistical population of this research is machine-made carpet industry experts. The sample size in the first stage is equal to 20 people based on theoretical saturation and the second stage, it is equal to 10 people. The results showed that there are 23 critical success factors to cope with the ripple effect, among them "supply chain digitization", "capable and efficient managers" and "supply chain collaboration" as the most essential influencing factors and "supply chain collaboration", "proper planning" and "flexibility in production" as the most important central factors should be given special attention. Solving the problems of business intelligence and supply chain, making universities mission-oriented, holding managers' empowerment workshops, and removing supply chain behavioral barriers are recommended to policymakers.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Supply Chain
  • Ripple Effect
  • Critical Success Factors
  • Corona Pandemic
  • Machine-Made Carpet