نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار، دانشگاه شهید بهشتی.

2 کارشناسی ارشد، دانشگاه شهید بهشتی.

چکیده

نوآوری در نتیجه ترکیبی از عناصر دانش در سازمان‌ها ظاهر شده و دانش به‌عنوان ماده خام اصلی برای نوآوری در نظر گرفته می‌شود. روش‌های سنتی برای نوآوری دیگر اثربخش نیست و به رویکردهای جدید همچو نوآوری نیاز است. هدف پژوهش حاضر ، بررسی تأثیر قابلیت‌های مدیریت دانش بر عملکرد نوآوری با اثر میانجی نوآوری باز است که در 25 واحد‌ فناور مستقر در «پارک فناوری پردیس» واقع در شهر پردیس از استان تهران در نیمه دوم سال 1399 موردبررسی قرار گرفت. به‌منظور جمع‌آوری داده‌ها از ابزار پرسشنامه از نوع طیف لیکرت استفاده شد و داده‌ها با استفاده از نرم‌افزار smartpls3 و روش مدل‌یابی معادلات ساختاری بررسی و تحلیل شدند. نتایج تحلیل‌ها حاکی از آن است که رابطه مثبت و قوی بین قابلیت‌های مدیریت دانش و نوآوری باز وجود دارد و نوآوری باز بر عملکرد نوآوری و عملکرد نوآوری بر نوآوری باز تأثیر دارد. ارتباط سازنده و مثبتی بین قابلیت‌های مدیریت دانش و عملکرد نوآوری در پارک فناوری پردیس ایجاد نشده است؛ در­نتیجه برای اثرگذاری نوآوری در سازمان‌های دانش‌بنیان باید به قابلیت‌های مدیریت دانش پرداخت؛ همچنین در سازمان‌های نوین و دانشی انتخاب رویکرد نوآوری باز بسیار مؤثر و تعیین‌کننده است و باید بیش‌ازپیش به از روش‌های نرم (نوآوری) استفاده شود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

The Investigation of Impact of Knowledge Management Capabilities on Innovation Performance with the Role of Mediating Open Innovation (Case Study: Science and Technology Park of Pardis)

نویسندگان [English]

 • Davood Talebi 1
 • Mohammad Javad Esmaeili 2
 • Azadeh Moazezikhah Tehran 2

1 Assistant Professor, Shahid Beheshti University.

2 M.Sc., Shahid Beheshti University.

چکیده [English]

Innovation emerges from a combination of knowledge elements in organizations, and knowledge is considered the primary raw material for innovation. Open innovation is one of the latest innovative approaches, which increases the probability of success and organizational development and creates investment risks. In this regard, this study examines the Knowledge Management Capabilities (KMC) on Innovation Performance (IP) with the mediating effect of Open Innovation (OI). Data was collected in 2020 from 25 technology units in Pardis Technology Park, located in Pardis city, Tehran.. Likert scale was used throughout collection, and the data was analyzed using PLS-based SEM approach. The results show a positive and strong relationship between KMC and OI, OI and IP, IP and OP. Also, there is no significant relationship between KMC and IP in the technology park. It can not make good use of the effects of OP in the relationship between KMC and IP. Therefore, KMC must be addressed for innovation to be effective in knowledge-based organizations. OI is also critical and decisive in new organizations and selective knowledge. Also, in new organizations, the OI approach is very effective and soft methods should be used more than before.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Knowledge Management Capabilities
 • Innovation Performance
 • Open Innovation, Innovation, Pardis Technology Park
 1. Akbari, I. (1397.) The effect of knowledge management on open innovation mediated by innovation capacity and management capacity Knowledge through IoT among insurance companies in Tehran, Master Thesis, Islamic Azad University. (In Persian)
 2. Allahi, S., Rastegar, A., & Shafi'i Nikabadi, M. (1393). Investigating the effect of knowledge management process capabilities on innovation performance with the mediating effect of innovation process in organizations with advanced technology. Technology Development Management Quarterly, 2(1(, 105-129. (In Persian)
 3. Amiri, H (2017.) The effect of knowledge management infrastructure capabilities on open innovation through absorption (Case study: knowledge-based companies located in the Science and Technology Park of Tehran University), Master Thesis, Semnan University. (In Persian)
 4. Ansari, F. (1397). Innovation in the Age of Knowledge Management, Fourth International Symposium on Management Sciences, Tehran, Mehr Arvand Higher Education Institute and Center for Strategies for Achieving Sustainable Development. (In Persian)
 5. Babaei Farsani, M., & Rahimpour, M. (1398). Investigating the effect of open innovation on the implementation of knowledge management by considering knowledge management processes. Scientific Journal of Strategic Organizational Knowledge Management, 2(7), 181-215 (In Persian)
 6. Bakhtiari, F., & Nahid, M. (1395). Open Innovation and Stakeholder Participation (Benefits and Risks). Quarterly Journal of Growth and Technology, 12(46(, 42-50 (In Persian)
 7. Baker, W. E., & Sinkula, J. M. (2007). Does market orientation facilitate balanced innovation programs? An organizational learning perspective. Journal of product innovation management24(4), 316-334
 8. Chen, C. J., & Huang, J. W. (2009). Strategic human resource practices and innovation performance the mediating role of knowledge management capacity. Journal of business research, 62(1), 102-114
 9. Cheng, C. C., & Huizingh, E. K. (2014). When is open innovation beneficial? The role of strategic orientation. Journal of product innovation management, 31(6), 1235-1253
 10. 10-Cronbach, L. J. (1951). Coefficient alpha and the internal structure of tests. psychometrika, 16(3),297-334
 11. Darabian, E. (2015). Investigating the effect of open innovation on the performance of research and development activities of knowledge-based companies in Mashhad, M.Sc. Thesis, Faculty of Literature and Humanities, University of Guilan. (In Persian)
 12. Davari, A., & Rezazadeh, A. (2015). Structural equation modeling with PLS software. Tehran: University Jihad Publishing Organization. Third edition. (In Persian)
 13. Darreh Shiri, M., Khayatian, M., Panahifard, F., (1398). Investigating the role of science and technology parks in the innovative performance of ICT shirts. The Journal of Industial Management perspective, 9(34), 57-79 (In Persian)
 14. Darroch, J. (2005). Knowledge management, innovation, and firm performance. Journal of knowledge management.9(3), 101-115
 15. Fornell, C., & Larcker, D. F. (1981). Evaluating Structural Equation Models with Unobservable Variables and Measurement Error. Journal of Marketing Research, 18(1), 39–50
 16. Gloet, M., & Terziovski, M. (2004). Exploring the relationship between knowledge management practices and innovation performance. Journal of manufacturing technology management.15(5),402-409
 17. Hair J.F., Ringle C.M., & Sarstedt, M. (2011). J. Mark. Theory. Pract. 19.
 18. Hatami Nasab, SH, Zanjir Chi, SM (1390). The role of infrastructure and knowledge management process in the path of embracing the saline textile industry. The Journal of Industial Management perspective, 1(1), 135-151 (In Persian)
 19. Hosseinian Miandasteh, K., & Qalipur Fereyduni, Sh. (1396). Investigating the effect of knowledge management capabilities on open innovation with the role of moderating environmental dynamics (Case study: Small and medium enterprises of Raja industrial town located in Babol city). Third International Conference on Industrial Management and Engineering, Ardabil Holy University. (In Persian)
 20. Hung, K. P., & Chou, C. (2013). The impact of open innovation on firm performance: The moderating effects of internal R&D and environmental turbulence, Technovation, 33(10-11). 368-380
 21. Hung, R. Y. Y., Lien, B. Y. H., Yang, B., Wu, C. M., & Kuo, Y. M. (2011). Impact of TQM and organizational learning on innovation performance in the high-tech industry. International business review, 20(2), 213-225
 22. Inauen, M., & Schenker‐Wicki, A. (2011). The impact of outside‐in open innovation on innovation performance. European Journal of Innovation Management. 14(4), 496-520
 23. Inkinen, H. T., Kianto, A., & Vanhala, M. (2015). Knowledge management practices and innovation performance in Finland. Baltic Journal of Management, 10(4), 432-455
 24. Jamshidi Kahsari, H., & Farhadi Mahali, A. (1387). Knowledge management and presentation of applied model in creative organizations. Strategy of Qom Campus Association, University of Tehran. 2(1), 207-235 (In Persian)
 25. Konjkavfard Monfared, A., & Ardakani, S. (1393). An Analysis of the Status of Knowledge Management Dimensions in Higher Education Institutions and Investigating Its Relationship with Innovation. Quarterly Journal of New Approach in Educational Management, 5(17), 103-120 (In Persian)
 26. Kamasak, R., Yavuz, M., & Altuntas, G. (2016). Is the relationship between innovation performance and knowledge management contingent on environmental dynamism and learning capability? Evidence from a turbulent market. Business Research, 9(2), 229-253
 27. Lin, R., Che, R., Ting, C. (2012). Turning knowledge management into innovation in the high-techindustry. Industrial Management & Data System, 112(1), 42-63
 28. Lichtenthaler, U. (2009). Outbound open innovation and its effect on firm performance: examining environmental influences. R&d Management, 39(4), 317- 330
 29. Lichtenthaler, U., Ernst, H., & Hoegl, M. (2010). Not-sold-here: how attitudes influence external knowledge exploitation. Organization Science, 21(5), 1054-1071
 30. Maleki, M (1397). The structural impact of knowledge management system on innovation capacity, open innovation and knowledge management capacity with IoT-based approach (Case study: AJA staff), Master of Management Thesis, Tehran Province. (In Persian)
 31. Motamed, J., Amir Mohseni, Sh; Irvanmanesh, B., Heydari, H. (1393). The role of knowledge management measures in the development of innovative organizational performance. Quarterly Journal of Human Resources Studies. 3(12), 125-142 (In Persian)
 32. Moghli, A., & Jokar, M. (1394). Knowledge Management Techniques and Innovation Performance of the Organization. The First International Conference on Accounting, Management Auditing and Economics, Isfahan. (In Persian)
 33. Mirfakhreddini, H., Hatami Nasab, H., Taleifar, R., & Fozuli Monfared, A. (1389). Knowledge Management, Knowledge Innovation and Innovation Performance in Small and Medium Enterprises.Business Management, 2(35). (In Persian)
 34. Mirfakhreddini, H., Dast Ranj, M., & Karimi Taklu, S. (1394). Designing a Conceptual Model for the Development of Open Innovation in Science and Technology Parks Using Factor Analysis. Public Management Research, 8(27), 103-118 (In Persian)
 35. Martinez-Conesa, I., Soto-Acosta, P., & Carayannis, E. G. (2017). On the path towards open innovation: Assessing the role of knowledge management capability and environmental dynamism in SMEs. Journal of Knowledge Management. 21(3), 553-570
 36. Mitchell, V. L. (2006). Knowledge integration and information technology project performance. Mis Quarterly, 919-939
 37. Moos, B., Beimborn, D., Wagner, H. T., & Weitzel, T. (2013). The role of knowledge management systems for innovation: An absorptive capacity perspective. International Journal of Innovation Management, 17(05), 1350019
 38. Naderifar, A, Sargazi Nejad, F, Bazgir, Z (2015). Study of management research method according to the type of attitude towards quantitative and qualitative research, 2nd International Conference on Accounting, Management and Innovation in Business, Rasht, Lutheran University of California, Rasht Municipality. (In Persian)
 39. Naseri Rad, S. (1397.) The Impact of Capacity and Open Knowledge Management System and Innovation on Innovation Capacity, in Companies Based in Tehran University Growth Centers, M.Sc. Thesis, Al-Zahra University, Tehran (In Persian)
 40. Nusrati, N., & Amin, S. (1394). Relationship between dimensions and components of knowledge management and intra-organizational innovation in the field of education of Kurdistan University of Medical Sciences. International Conference on Management, Economics and Industrial Engineering, Tehran. (In Persian)
 41. Niko Sokhan, S. (1392). Investigating the Relationship between Knowledge Management and Innovation Performance, Master Thesis, Financial Management University Campus. (In Persian)
 42. Nunnally, J. (1978). Psychometric theory. New York, NY: McGraw-Hill.
 43. Qelich Lee, B. (1394). Investigating the role of knowledge management and innovation in the business performance of small and medium enterprises. Quarterly Journal of Human Resources Education and Development, 2, 53-73(In Persian)
 44. Ramazanpour Nargesi, Q., Davari, A., Afrasiabi, R. (1393). Investigating the effect of internal and external factors on open innovation (Case study: Research Centers of the Ministry of Industry and Science). Technology Development Management Quarterly, 2(1),29-46. (In Persian)
 45. Remneland-Wikhamn, B., Ljungberg, J. A. N., Bergquist, M., & Kuschel, J. (2011). Open innovation, generativity and the supplier as a peer: The case of iPhone and Android. International Journal of Innovation Management, 15(01), 205-230
 46. Sisodiya, S. R., Johnson, J. L., & Grégoire, Y. (2013). Inbound open innovation for enhanced performance: Enablers and opportunities. Industrial Marketing Management, 42(5), 836-849
 47. Saadi, H., Daei Karimzadeh, S., & Etebarian Khorasgani, A. (1398). Investigating the effect of innovation ability on innovation performance on innovation performance of manufacturing companies listed on the Tehran Stock Exchange: mediated by product process innovation. Journal of Economics and Urban Management, 8 (1 (29 in a row)), 39-57 (In Persian)
 48. Shafi'inikabadi, H., Jafarian, A., & Jaliliablohasani, A. (1390). The Impact of Integration ‌ Processes ‌Organizational‌ and Construction ‌Logistics ‌Before Performance‌Business‌. The Journal of Industrial Management Perspective. 3- Fall 2011, 67-82 (In Persian)
 49. Sadr, MJ., & Ansari, R. (1394). The effect of open innovation and technological instabilities on the performance of innovation in order to gain a competitive advantage in knowledge-based companies (Case study: companies located in Sheikh Baha'i Science and Technology Park located in Isfahan science and research towns). Journal of Management Improvement, 9(1), 95-114 (In Persian)
 50. Safarzadeh, H; Maryam, H. (1391) Investigating the Effect of Knowledge Management Strategies on Innovation and Organizational Performance (Case Study: Educational and Medical Centers in North Fars), Tolo Health Quarterly (Yazd School of Health), 11(1), 76-86 (In Persian)
 51. Tseng, S. M. (2014). The impact of knowledge management capabilities and supplier relationship management on corporate performance. International Journal of Production Economics154, 39-47
 52. Wang, C. H., Chang, C. H., & Shen, G. C. (2015). The effect of inbound open innovation on firm performance: Evidence from the high-tech industry. Technological Forecasting and Social Change99.
 53. Wu, I.-L. & Hu, Y.-P. (2018). Open innovation based knowledge management implementation: a mediating role of knowledge management design. Journal of Knowledge Management, 22(8). 1736-1756
 54. Zahra, S. A., & George, G. (2002). Absorptive capacity: A review, reconceptualization, and extension. Academy of management review, 27(2), 185-203