نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار، مدیریت صنعتی و فناوری اطلاعات، دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران

2 فارغ التحصیل کارشناسی ارشد مدیریت صنعتی، دانشکده مدیریت وحسابداری، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران

10.52547/jimp.2022.222628.1276

چکیده

نوآوری در نتیجه ترکیبی از عناصر دانش در سازمان‌ها ظاهر می‌شود و دانش به عنوان ماده خام اصلی برای نوآوری در نظر گرفته می‌شود. روش‌های سنتی برای نوآوری دیگر اثربخش نیست نیاز به رویکردهای جدید است. یکی از رویکردهای جدید نوآوری، نوآوری باز است که احتمال موفقیت و توسعه سازمانی را بالا برده و ریسک ناشی از خطرات سرمایه‌گذاری را کاهش می‌دهد. در همین راستا، هدف این پژوهش بررسی تأثیر قابلیت‌های مدیریت دانش بر عملکرد نوآوری با اثر میانجی نوآوری باز می‌باشد. در این پژوهش 25 واحد‌ فناور مستقر در پارک فن‌آوری پردیس واقع در شهر پردیس از استان تهران در نیمه دوم سال 1399 مورد بررسی قرار گرفت. به منظور جمع آوری داده‌ها از ابزار پرسشنامه از نوع طیف لیکرت استفاده شد و داده ها با استفاده از نرم‌افزار smartpls3 و روش مدل‌یابی معادلات ساختاری مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. نتایج تحلیل ها حاکی از آن است که رابطه مثبت و قوی بین قابلیت های مدیریت دانش و نوآوری باز وجود دارد و نوآوری باز بر عملکرد نوآوری و عملکرد نوآوری بر نوآوری باز تأثیر دارد. ارتباط سازنده و مثبتی بین قابلیت‌های مدیریت دانش و عملکرد نوآوری در پارک فناوری پردیس ایجاد نشده است.

در نتیجه برای اثرگذاری نوآوری در سازمان های دانش بنیان باید به قابلیت های مدیریت دانش پرداخت. همچنین در سازمان های نوین و دانشی انتخاب رویکرد نوآوری باز بسیار مؤثر و تعیین کننده می باشد و باید بیش از پیش به از روش های نرم (نوآوری) استفاده شود

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

The Investigation of Impact of knowledge management capabilities on innovation performance with the role of mediating open innovation (case study: science and technology park of Pardis)

نویسندگان [English]

  • Davood Talebi 1
  • Mohammad Javad Esmaeili 2
  • Azadeh Moazezikhah Tehran 2

1 Assistant Professor, Industrial Management and Information Technology, Faculty of Management and Accounting, Shahid Beheshti University, Tehran, Iran

2 Master of Industrial Management, Faculty of Management and Accounting, Shahid Beheshti University, Tehran, Iran

چکیده [English]

Innovation emerges from a combination of knowledge elements in organizations and knowledge is considered the primary raw material for innovation. Traditional methods for practical innovation no longer require new technologies. One of the latest innovations approaches is open innovation that increases the probability of success and organizational development and creates investment risks. In this regard, this study examines the capabilities of knowledge management on innovation performance with the mediating effect of open innovation. In this research, 25 technology units in Pardis Technology Park located in Pardis city of Tehran province in the second half of 1399 were examined. Likert types were used and analyzed using smartpls3 software and the structural equation modeling method to collect the questionnaire tools. The hockey analysis results show a positive and strong relationship between knowledge management capabilities and open innovation, and open innovation affects innovation performance, and innovation performance affects open innovation. Also, there is no relationship between knowledge management capabilities and innovation performance in the technology park. It can not make good use of the effects of open innovation in the relationship between knowledge management capabilities and innovation performance.

Therefore, for innovation to be effective in knowledge-based organizations, knowledge management capabilities must be addressed. Open innovation is also critical and decisive in new organizations and selective knowledge. Also, in new and knowledge organizations, the choice of open innovation approach is very effective and decisive, and soft methods (innovation) should be used more than before.

کلیدواژه‌ها [English]

  • knowledge management capabilities
  • innovation performance
  • Open innovation