نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه مهندسی صنایع، واحد شیراز، دانشگاه آزاد اسلامی، شیراز، ایران

2 گروه مهندسی صنایع، واحد شیراز، دانشگاه آزاد اسلامی، شیراز، ایران،

10.52547/jimp.2022.222827.1281

چکیده

ارزیابی عملکرد امری ضروری در تولید پایدار و سبز شرکت‌هایی مانند نیروگاه‌های حرارتی می‌باشد. کارت امتیازی متوازن پایدار (SBSC) یکی از مدل‌های رایج در این زمینه می‌باشد. در SBSC وزن منظرها/شاخص‌ها/زیرشاخص‌ها (عناصر) یکسان درنظر گرفته می‌شود، در صورتیکه در مسائل واقعی ممکن است اینگونه نباشد. در این مقاله ابتدا یک مدل برنامه‌ریزی ریاضی برای محاسبه وزن نهایی عناصر در ساختار سلسله مراتبی با استفاده از روش بهترین-بدترین ارائه شد. پس از آن با ایده گرفتن از مفاهیم طراحی ساختار سلسله مراتبی در فرآیند تحلیل سلسله مراتبی، چهار ویژگی ساختار مطلوب کاربردی عناصر تعریف گردید. در ادامه با استفاده از مدل وزن‌دهی پیشنهادی، چهار ویژگی تعریف شده و آستانه‌های قابل قبول نرخ سازگاری، الگوریتمی جهت طراحی ساختار چندسطحی عناصر مسأله‌ها و تعیین وزن آنها ارائه گردید. با پیاده‌سازی الگوریتم پیشنهادی جهت ساختاردهی و وزن‌دهی به عناصر ارزیابی عملکرد SBSC در نیروگاه‌های حرارتی کشور در راستای تولید پایدار و سبز، ساختار سلسله مراتبی چهار سطحی وزن‌دار مدل SBSC شامل 50 عنصر ارزیابی عملکرد ارائه شد. سپس با توجه به عناصر بکار رفته در ساختار حاصل شده، فهرست مناسبی از شاخص‌های تولید پایدار و سبز منطبق با نیروگاه‌های حرارتی کشور استخراج شد. یافته‌های بدست آمده نشان دهنده مناسب بودن عملکرد الگوریتم پیشنهادی می‌باشد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Giving Structure and Weight to Sustainabile and Green Production Indicators of Iranian Thermal Power Plants using Best-Worst Method

نویسندگان [English]

  • Mehdi Abbasi 1
  • Mohammad Reza Dehghani 2

1 Department of Industrial Engineering, Shiraz Branch, Islamic Azad University, Shiraz, Iran

2 Department of Industrial Engineering, Shiraz Branch, Islamic Azad

چکیده [English]

Performance evaluation is a necessary subject in sustainable and green production of companies such as thermal power plants. Sustainability Balanced Scorecard (SBSC) is a common model in this area. SBSC works with assumption of perspectives/indicators/sub-indicators (elements) weight equality. This assumption may not be true in real problems. In this paper, at first a mathematical model was presented to calculate the global weight of elements in hierarchical structure by Best-Worst Method (BWM). After that, four properties of the desirable practical structure of the elements were defined by getting idea from designing hierarchical structure concepts in the Analytic Hierarchy Process. Then, an algorithm was presented to design multi level structure of problems elements and give weights to them using the proposed giving weight model, four properties of the desirable practical structure, and Consistency Ratio Thresholds. By applying the proposed algorithm to give structure and weight to performance evaluation SBSC elements in Iranian thermal power plants according to green and sustainable production, a four-level hierarchical structure including 50 identified performance evaluation elements of SBSC model was presented. After that,, by considering the elements used in the resulting structure, a suitable indicators list of Iranian thermal power plants according to green and sustainable production are derived. The obtained findings indicate the suitability of the proposed algorithm.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Performance Evaluation
  • Hierarchical Structure
  • Sustainability Balanced Scorecard (SBSC)
  • Best-Worst Method (BWM)
  • Thermal Power Plants