نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری مدیریت صنعتی، گروه مدیریت، دانشگاه آزاد اسلامی واحد زنجان، زنجان، ایران

2 استادیار گروه مدیریت دانشکده علوم انسانی، دانشگاه زنجان، زنجان، ایران

3 استادیار گروه مدیریت، دانشگاه آزاد اسلامی، زنجان، ایران

10.52547/jimp.2022.185043.1157

چکیده

هدف اصلی این مقاله، شناسایی معیارهای ارزیابی سنتی، سبز و تاب‌آوری مؤثر در عملکرد تأمین‌کنندگان سبز و تاب‌آور و رتبه‌بندی آن‌ها با رویکرد ترکیبی تحلیل مسیر، سوارا و تاپسیس در شرکت پتروشیمی فناوران می‌باشد. روش پژوهش از نظر هدف، کاربردی و از نظر جمع‌آوری داده‌ها توصیفی- پیمایشی است. ابتدا مجموعه‌ای از معیارها و زیرمعیارهای کلیدی عملکردی (سنتی، سبز و تاب‌آوری) استخراج شدند. سپس با استفاده از رویکرد تحلیل مسیر، اهمیت این معیارها در شرکت پتروشیمی فناوران مورد بررسی قرار گرفت. جامعه آماری مورد بررسی در این پژوهش شامل 55 نفر از خبرگان شرکت مذکور است که به دلیل محدودبودن اندازه جامعه، نظرات کل اعضاء جامعه در مرحله اول مورد مطالعه قرار گرفت. در مرحله دوم با استفاده از روش غیراحتمالی و هدفمند 30 نفر از آنها به عنوان نمونه آماری برای رتبه‌بندی معیارهای کلیدی سبز و تاب آور ‌ انتخاب گردید و در مرحله سوم 10 نفر از مدیران حوزه تامین به منظور آزمون مدل ورتبه‌بندی تامین کنندگان انتخاب گردیدند ، نتیجه تحقیق نشان داد که در بین معیارهای سنتی، زیرمعیار "کیفیت" با بیشترین وزن از نظر اهمیت در رتبه اول و زیرمعیار "حجم معاملات" در رتبه آخر؛ در بین معیارهای سبز، زیرمعیار "رعایت استانداردهای لازم" به عنوان مهم‌ترین زیرمعیار و زیرمعیار "رعایت مسائل زیست‌محیطی" در رتبه آخر؛ در بین معیارهای تاب‌آوری، زیرمعیار "چابکی" در جایگاه اول و زیرمعیار "پیچیدگی" در جایگاه آخر قرارگرفت. در ارزیابی نهایی اهمیت معیارهای اصلی پژوهش نیز، معیار "تاب‌آوری" در رتبه اول، معیار "سبز" در رتبه دوم و معیار "سنتی" در رتبه آخر قرار گرفت.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Developing An Integrated Model For Evaluating The Performance Of Green And Resilient Suppliers By Combining The Path Analysis Approach And Sawara And TOPSIS Decision-Making Techniques

نویسندگان [English]

  • Abbas Nasiri 1
  • Ali Mansory 2
  • Nabiollah Mohammadi 3

1 Department of Management, Zanjan Branch, Isamic Azad University, Zanjan, Iran

2 مسئول: استادیار گروه مدیریت دانشکده علوم انسانی، دانشگاه زنجان، زنجان، ایران

3 Department of Management, Zanjan Branch, Isamic Azad University, Zanjan, Iran

چکیده [English]

The main purpose of this article is to identify the traditional evaluation criteria of green and resilient effective in the performance of green and resilient suppliers and rank them with a combined approach of path analysis, Sawara and TOPSIS in Fanavaran Petrochemical Company. First, a set of key performance criteria and sub-criteria (traditional, green and resilience) were extracted. Then, using the path analysis approach, the effectiveness of these criteria in Fanavaran Petrochemical Company, the importance of these criteria was examined. The statistical population studied in this section includes 55 experts and specialists of the company, who due to the limited size of the community, all members of the community were considered. In the second stage, using non-random and purposeful method, 30 of them were selected as a statistical sample based on theoretical saturation. The result showed that among the traditional criteria, the sub-criterion "quality" with the highest weight in terms of importance located in the first place and the sub-criterion "trading volume" in the last rank; Among the green criteria, the sub-criterion of "observance of necessary standards" as the most important sub-criterion and the sub-criterion of "observance of environmental issues" in the last rank; Among the resilience criteria, the sub-criterion of "agility" in the first place and the sub-criterion of "complexity" in the last place are extracted. In the final evaluation of the main criteria of the research, the criterion of "resilience" in the first rank, the criterion of "green" in the second rank are extracted.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Performance
  • Green and Resilient Suppliers
  • Path Analysis
  • Sawara
  • TOPSIS