نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استاد، دانشگاه شهید بهشتی.

2 دانشکده مدیریت و حسابداری

3 استادیار، دانشگاه شهید بهشتی.

10.52547/jimp.2022.185210.1180

چکیده

اجرای صحیح پروژه های تعمیرات اساسی کارخانجات فرایندی در صنایع بالادستی نفت که شامل تجهیزات و تاسیسات سرمایه بر بسیاری هستند، از اهمیت بالایی برخوردار است. شناسایی و ارزیابی صحیح ریسک های این نوع پروژه ها، گامی مهم در جهت کاهش چشم گیر خسارات مالی، انسانی و زیست محیطی آنها محسوب می گردد. در این مقاله چارچوبی جدید برای ارزیابی انواع ریسک های این نوع از پروژه هاارائه شده است. بر این اساس ابتدا با استفاده از نظر خبرگان، ریسک های این نوع پروژه ها، با استفاده از روش مصاحبه و توفان فکری شناسایی گردیده است. با استفاده از روش دلفی فازی ده مورد از این ریسک ها به عنوان مهمترین موارد انتخاب گردیده و با روش ترکیبی SWARA و EDAS فازی مبتنی بر اعداد فازی ذوزنقه ای مورد ارزیابی قرار گرفته است. بر اساس یافته های تحقیق، ریسک تامین مالی بموقع از سوی کارفرما، با امتیاز ارزیابی ۰٫83 بالا ترین رتبه در میان ریسک ها را دارا می باشد و ریسک شکست و نقص تجهیزات در حین عملیات، با امتیاز ارزیابی ۰٫04پایین ترین رتبه را در میان ریسک های پروژه های تعمیرات اساسی صنایع فرایندی بالادستی نفت، از منظر خبرگان حائز شده اند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Turnaround Project Risk Assessment in Upstream oil Industries Using a Hybrid Fuzzy Multi-Criteria Method

نویسندگان [English]

  • Akbar Alem Tabriz 1
  • Mohammadreza Moniri 2
  • Ashkan Ayough 3

1 Professor, Shahid Beheshti University.

2 Shahid Beheshti University

3 Assistant Professor, Shahid Beheshti University.

چکیده [English]

Process plants Turnaround maintenance projects in the upstream oil industry, which is including many capital-intensive installations and types of equipment, are very important. Accurate risk identification and evaluation of such project risks is an important step to a significant decrease in financial, human, and environmental damages of them. A new framework for such projects risk assessment is presented in this article. According to this framework, risks identified according to the expert’s judgment, using interviews and brainstorming at first. Using the fuzzy Delphi method, ten risks have been chosen as the most important risks and then, analyzed using a hybrid fuzzy SWARA and EDAS method based on trapezoidal fuzzy numbers. According to research findings, on-time financial providence from project owners with an appraisal score of 0.83 has the highest, and Equipment failure during operations with an appraisal score of 0.04 has the lowest rank among the oil upstream process plants turnaround project’s risks.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Project Risk Management
  • Oil Upstream Industry
  • Turnaround
  • Fuzzy Multiple Attribute Decision Making