نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری تخصصی مدیریت بازاریابی، واحد سمنان، دانشگاه آزاد اسلامی، سمنان، ایران

2 گروه مدیریت صنعتی،واحد سمنان،دانشگاه آزاد اسلامی،سمنان،ایران

3 استادیار گروه مدیریت صنعتی، واحد سمنان،دانشکاه آزاد اسلامی،سمنان،ایران

10.52547/jimp.2022.223030.1289

چکیده

امروزه به دلیل شتاب روزافزون روند جهانی‌سازی در سراسر دنیا زنجیره‌ی تأمین ابعاد جدید به خود گرفته و بسیار پیچیده‌تر از قبل شده است. زنجیره‌ی تأمین هوشمند بایستی از طریق فناوری‌های مختلف و خصوصاً اینترنت بتواند امکان تبادل اطلاعات سریع در کل زنجیره‌ی تأمین را فراهم نماید. این پژوهش یک مطالعه کیفی جهت ارائه مدل زنجیره‌ی تامین هوشمند برای ارائه خدمات در صندوق کارآفرینی امید صورت گرفته است. در این تحقیق از روش داده‌بنیاد مدل اشتراوس و کوربین استفاده گردیده و تا اشباع نظری مصاحبه‌شوندگان پیش رفته است. جامعه آماری به صورت هدفمند از خبرگان دانشگاهی و مدیران صندوق کارآفرینی امید انتخاب گردیده‌اند. در مجموع 14 مصاحبه عمقی نیمه‌ساختاریافته انجام گردید. از متن مصاحبه‌ها 1165 کد باز احصاء و در نهایت 38 مولفه اصلی انتخاب شد. برای کدگذاری از نرم افزاز Atlas TI نسخه 8 استفاده گردیده و مولفه‌ها شناسایی و مدل مفهومی تحقیق ترسیم شد. مهمترین مقوله‌های محوری شامل جریان اطلاعات هوشمند، جریان منابع مالی هوشمند و فناوری اطلاعات، ارتباطات هوشمند، شفافیت، اشتراک‌گذاری و نیروی انسانی متخصص می‌باشد. مولفه‌های سایر عوامل در ذیل مقوله‌های اصلی دسته‌بندی و سپس نتایج و پیامدها حاصل از اجرای زنجیره‌ی تامین هوشمند در چهار سطح شرکت، مشتریان، جامعه و دولت تقسیم‌بندی شده است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Designing Model for Service Intelligent Supply Chain, by Grounded Theory Method (Case Study: Omid Entrepreneurship Fund)

نویسندگان [English]

  • seyed mohammad Rahchamani 1
  • Seyed Abdollah Heydariyeh 2
  • seyed mohammad zargar 3

1 PhD student in marketing management, Semnan branch. Islamic Azad University, Semnan, Iran

2 Department of Industrial Management, Semnan Branch, Islamic Azad University, Semnan, Iran

3 Assistant Professor, Industrial Management Department, Semnan Branch, Islamic Azad University, Semnan, Iran

چکیده [English]

These days, due to the increasing acceleration of globalization process all around the world, the supply chain has taken on new dimensions and has become much more complex than before. The intelligent supply chain must be able to exchange of information rapidly all over the supply chain through various technologies, especially the internet. This research is a qualitative study to propone an intelligent supply chain model for providing services in omid entrepreneurship fund. This research has been conducted by grounded theory approach, strauss and corbin model and it has progressed to the theoretical saturation of the interviewees. Population of interest were selected purposeful sampling from university experts and managers of omid entrepreneurship fund. A total of 14 semi-structured in-depth interviews were conducted. From the text of the interviews, 1165 open codes were counted and finally 38 codes were selected as main component. To coding, atlas TI software version 8 was resorted and the components were identified and a conceptual model of the research was drawn.The most important major factors include intelligent information flow, intelligent financial resources flow, information technology, intelligent communication, transparency, sharing and expert human resources. The components of other factors are categorized under the main categories and then the results and consequences of the implementation of the intelligent supply chain are divided into four levels: company, customers, community and government.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Intelligent Supply Chain
  • Services
  • Grounded Theory Method
  • Omid Entrepreneurship Fund
  • Atlas TI Software