نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار، دانشگاه صنعتی مالک اشتر، تهران، ایران.

2 کارشناسی ارشد، پردیس فارابی دانشگاه تهران، قم، ایران.

چکیده

یکی از ویژگی‏های سازمان‏های دولتی عدم قطعیت در بودجه تخصیصی به آن‏ها در طول یک سال مالی است. با توجه به وضعیت اقتصادی کشور مانند رکود و یا رونق اقتصادی، میزان بودجه تخصیصی نیز متفاوت است. در چنین شرایطی این سازمان‏ها با مسئله تعریف انواع پروژه‏های توسعه‏ای، شیوه برون‏سپاری آن‏ها و تعیین روش پرداخت مناسب به پیمانکاران روبرو هستند. چون تخصیص بودجه به موضوعات مختلفی بستگی دارد، عدم مدیریت صحیح در مقدار و زمان هزینه‏کرد آن می‏تواند باعث تحمیل هزینه‏هایی فراتر از پیش‏بینی‏ها به سازمان شود. در این پژوهش رخ دادن هر یک از شرایط رکود، تعادل و رونق اقتصادی، عامل مؤثر بر تخصیص بودجه‌ و در دسترس بودن آن در نظر گرفته میشود. با توجه به ماهیت گسسته و سناریو محور هر یک از این شرایط، به‌منظور پوشش ریسک تصمیم‌گیری در شرایط عدم قطعیت، باهدف کمینه‌سازی هزینه‌ها از رویکرد بهینه‌سازی استوار سناریو محور برای مدل‌سازی مسئله استفاده شده است. مدل پیشنهادی بر اساس ماهیت پروژه، دیدگاه‌های تصمیم‌گیرندگان درباره رعایت محدودیت‌ها و ثبات پاسخ‌ها و احتمال وقوع هر یک از سناریوهای وضعیت اقتصادی از طریق برقراری موازنه میان هزینه‌های تأخیر و تسریع پروژه، تصمیم بهینه‌ای درباره‌ی چگونگی استفاده از ظرفیت‌های درون‌سازمانی، پیمانکاران در دسترس و مقدار و زمان‌ پرداخت‌های مالی ارائه می‌دهد. همچنین اختلاف ناچیز بین بیش‌ترین و کم‌ترین استواری پاسخ تحت انواع نگرش‌های مدیریتی، کارآمدی رویکرد پیشنهادی را به ویژه در مواردی با قابلیت انعطافپذیری اندک در تغییر تصمیمات، نشان میدهد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

A robust model for optimal utilization of resource in outsourcable projects with uncertain budget in government organization

نویسندگان [English]

  • Jafar Gheidar-Kheljani 1
  • Sasan Taslimi 2

1 Management & Industrial Engineering Department, Malek-Ashtar University of Technology-, Tehran- Iran

2 Department of Engineering, Farabi Faculty, University of Tehran, Qom, Iran

چکیده [English]

Optimal utilization of resources for Government organizations receiving limited budgets having several internal projects underway is essential.it has become more important due to the Instability of economy and increasing uncertainty in project budgets and providing a model for proper financial allocation to projects is one of the concerns Of the managers of these organizations. In this paper, we consider recession, stable and expansion as the factors affecting on the available budget of outsourcable projects. Therefore, for cost minimization and risk coverage, we present a robust scenario-based optimization model that incorporates the completion times, expediting costs, delay penalties and budget uncertainties to evaluate internal resources and available contractors for conducting the project and to determine the optimal solution and payment scheduling that minimizes the total cost. The slight difference between the maximum and minimum response stability under different management attitudes indicates the effectiveness of the proposed approach. Our results demonstrate that when the project completion time is promoted and there are no considerations for quality and technical knowledge, it is necessary to issue outsourcing allowance and the activities should be designed in a manner that they can be outsourced.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Utilization of resource
  • Cost minimization
  • Budget uncertainty
  • Robust scenario-based optimization
  • Outsourcing