نویسنده = �������� ������������ ��������
تعداد مقالات: 1
1. طراحی شبکه سلسله‌مراتبی مراکز درمان موقت شهری در شرایط بحران با رویکرد تلفیقی مدل ریاضی - شبیه‌سازی

دوره 11، شماره 2، تابستان 1400، صفحه 99-124

10.52547/jimp.11.2.99

سوگل موسوی؛ سید مجتبی سجادی؛ اکبر عالم تبریز؛ سید اسماعیل نجفی