نویسنده = ������������ ����������������
تعداد مقالات: 1
1. مدل‌سازی تفسیری ساختاری ریسک‌های زنجیره تأمین پروژه در شرکت های گاز استانی

دوره 3، شماره 4، زمستان 1392، صفحه 9-37

علی محمدی؛ علینقی مصلح شیرازی؛ محمدباقر احمدی؛ پیام شجاعی