نویسنده = ���������� �������� ��������������
تعداد مقالات: 1
1. سنجش هزینه رفاهی- اجتماعی بخش صنعت ایران برمبنای رویکرد هاربرگر و پوزنر

دوره 5، شماره 1، بهار 1394، صفحه 137-156

نورمحمد یعقوبی؛ محمدنبی شهیکی تاش