نویسنده = ������������ ��������
تعداد مقالات: 1
1. توسعه نمودار آماری فرآیند فازی نسبت نقص‌ها برای کنترل مشخصه وصفی

دوره 5، شماره 3، پاییز 1394، صفحه 91-116

سمیه فدایی؛ علیرضا پویا؛ مصطفی کاظمی