نویسنده = سید محمدعلی خاتمی فیروزآبادی
بهینه‌سازی از طریق شبیه‌سازی برای حل مسئله تخصیص چندهدفه ارائه خدمات به مشتریان خوشه‌بندی‌شده بانک

دوره 8، شماره 2، شهریور 1397، صفحه 85-110

سید محمدعلی خاتمی فیروزآبادی؛ سید محمدتقی تقوی‌فرد؛ سید خلیل سجادی؛ جهانیار بامداد صوفی