تبیین استراتژی‌های تولیدی - مطالعه موردی در صنعت خودروسازی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استاد، دانشگاه شهید بهشتی.

2 دانشجوی دکتری، دانشگاه تهران.

چکیده

دگرگونی‌های محیط سازمان‌ها پدیده‌ای است که همواره بر عملکرد آن‌ها تأثیر عمیقی می‌گذارد و آن‌هایی می‌توانند از این دریای پرتلاطم به مقصد برسند که با اتخاذ تدابیر مقتضی امواج خروشان را تحمل نموده و با استفاده مؤثر و کارآمد از منابع خود مزیت رقابتی کسب نمایند. یکی از ابزارهای مؤثر برای انجام این مهم تدوین یک استراتژی مدون و منسجم می‌باشد. استراتژی، برنامه‌ای برای حرکت سازمان از وضعیت جاری به وضعیت مطلوب می‌باشد. تعیین بهترین استراتژی تولید به‌علت انتخاب‌های گسترده و محدویت‌هایی که سازمان با آن مواجه می‌شود آسان نیست. چهارچوب‌های متعددی برای تدوین استراتژی سازمان از سوی محققین پیشنهاد شده است. باتوجه به این‌که سیستم تولیدی می‌بایستی منعکس کننده استراتژی تولیدی شرکت و اولویت‌های رقابتی منتخب آن باشد، ارائه ابزارهایی برای ارزیابی هم‌گرایی بین استراتژی تولید و سیستم تولید می‌تواند از جایگاه رقابتی شرکت‌ها حمایت به‌عمل آورد. یکی از مدل‌های مناسب جهت مخاطب قرار دادن این موضوع با رویکرد صنعتی، کاربرگ استراتژی میلتنبرگ می‌باشد. در این مقاله، تحقیقی تجربی با نگرش مطالعه موردی در یکی از شرکت‌های تأمین‌کننده شرکت ایران‌خودرو جهت تدوین استراتژی تولیدی انجام یافته است. جهت اعتبار تحقیق و جلوگیری از پیش داوری‌ها در تعیین سطوح تولیدی از چک‌لیست استفاده و همچنین جهت رتبه‌بندی استراتژی‌ها از رویکرد فرایند تحلیل سلسله مراتبی استفاده شده است. 

کلیدواژه‌ها


1. سلطانی، منوچهر (1376). "مقدمه‌ای بر نظام تولید به موقع"، چاپ اول. مشهد: انتشارات آستان قدس رضوی، صفحات 8-7.
2. گودرزی، غلامرضا؛ شیخ‌زاده، محمد (1385). "استراتژی تولید: حرکت به سوی تولید در مقیاس جهانی"، چاپ اول. تهران: انتشارات سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاه‌ها (سمت)، صفحات 131-122.
3. محب‌علی، داود؛ رحمان‌سرشت، حسین (1376). "مدیریت استراتژیک (کاربردی)"، چاپ دوم. تهران: انتشارات دانشگاه علامه طباطبایی، صفحات 3-2.
4. محقر، علی؛ پویا، علیرضا؛ و منظری‌حصار، مهدی (1384). "مدیرت استراتژیک صنعتی"، چاپ اول. مشهد: انتشارات سخن گستر، صفحات 172-77.
5. Dangayach G.S., Deshmukh S.G. (2001) Manufacturing Strategy: Literature review and some issues. International Journal of Operations and Production Management, Vol.21, No.7, pp. 884-932.
6. Gerwin D. (1993) Manufacturing flexibility: a strategic perspective. Management science, 39, 4, pp. 395-410.
7. Hayes R.H. and Pisano G.P. (1994) beyond world class: the new manufacturing strategy. Harvard Business Review, 72(10), pp 77-86.
8. Hayes R.H. and Wheelwright S.C. (1985) Restoring Our Competitive Edge, Competing Through Manufacturing. John Wiley & Sons, New York, NY.
9. Hill T. (2000) Manufacturing Strategy: Text and Cases. 2end Edition, Palgrave.
10. Hill T.J. (1987) Teaching manufacturing strategy. International Journal of Operations & Production Management, Vol. 6, No. 3 pp. 10-20.
11. Macbeth D. (1989) Advanced Manufacturing: Strategy and Management. IPS Publications/ Springer-Verlag, London.
12. Mills J., Platts K. and Gregory M. (1995) a framework for the design of manufacturing strategy process: a contingency approach. International Journal of Operations and Production Management, 15, 4, pp. 17-40.
13. Miltenburg J. (1995) Manufacturing strategy: How to Formulate and Implement a Winning Plan, Productivity Press, Portland, Oregon.
14. Platts K.W., Mills J.F. (2002) Creating manufacturing strategy. VIII International Conference on Industrial Engineering and Operations Management, PUCPR, Curtiba, Brazil.
15. Rhee M. and Mehra S. (2006) Aligning operations, marketing and competitive strategies to enhance performance: An empirical test in the retail Banking industry. Omega, Vol. 34, pp. 505-515.
16. Säfsten K., Winroth M. (2002) Analysis of the Congruence between Manufacturing Strategy and Production System in SMME. Computers in Industry, Vol. 49, pp 91-106.
17. Skinner W. (1969) Manufacturing: Missing Link in Corporate Strategy. Harvard Business Review, May-June.
18. Slack N. and Lewis M. (2002) operations strategy. Harlow: Financial Times Prentice Hall.
19. Swamidass P.M. and Newell W.T. (1987) Manufacturing strategy, environmental uncertainty and performance: a path analytic model. Management science, 33, 4, pp. 509-524
20. Upton D.M. (1995) Flexibility as process mobility: The management of plant capabilities for quick response manufacturing. Journal of Operations Management 12, pp. 205-224.