تحلیل پویای ارتباط صنعت و دانشگاه در خط مشی های آموزش‌عالی برنامه‌ پنجم توسعه با رویکرد پویایی سیستم

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استاد، دانشگاه تربیت مدرس.

2 دکتری، دانشگاه تربیت مدرس.

3 دانشیار، دانشگاه تربیت مدرس.

چکیده

علیرغم پیشرفتهای شگرف کشور ایران در سال‌های اخیر، دستاورد‌های علمی بسیاری از حوزه‌ها، چندان جنبه‌ عملی به خود نگرفته است؛ موضوعی که تحت تأثیر نقش دولت، به‌عنوان متولی اصلی حوزه‌‌های عمومی است. خط مشیهای آموزش عالی یکی از مهمترین جلوههای نقش محوری دولت در این زمینه است: برنامه‌هایی که طراحی و اجرای مناسب آن‌ها نیازمند درک صحیح روابط و حلقه‌های علت و معلولی اصلی آن‌ها است. مقاله‌ حاضر به دنبال تحلیل ارتباط صنعت و دانشگاه در خطمشیهای آموزش عالی برنامه پنجم، با بهرهگیری از مدل‌سازی پویایی سیستم‌ها است. روش پژوهش از نوع مدل‌سازی تبیینی است. به این منظور خط‌مشی‌های آموزش عالی در برنامه پنجم، با بهرهگیری از نظر خبرگان مدل‌سازی شده و مورد تحلیل قرار گرفتند. نتایج نشان میدهد توجه به تأخیر‌های زمانی، حلقه‌های علّی تقویت و متوازن‌کننده در محور‌های کیفیت، جمعیت و منابع مالی، تا حد زیادی در انسجام برنامه‌ها مؤثر هستند. بر مبنای شبیهسازی رفتار متغیر‌های کلیدی خطمشی‌های آموزش عالی، پیشنهاد‌هایی برای بهبود خطمشیها ارائه شده است.

کلیدواژه‌ها