کلیدواژه‌ها = چابکی سازمانی
تأثیر قابلیت یکپارچگی با تأمین‌کننده بر عملکرد شرکت با نقش میانجی چابکی سازمانی

دوره 6، شماره 2، شهریور 1395، صفحه 169-192

مصطفی ابراهیم‌پور ازبری؛ محمود مرادی؛ نیلوفر مرزبان مقدم


شناسایی و رتبه‌بندی محرک‌های چابکی سازمان با استفاده از تکنیک FTOPSIS و برنامه‌ریزی کسری

دوره 2، شماره 1، خرداد 1391، صفحه 91-114

بهنام مولوی؛ مجید اسماعیلیان؛ رضا انصاری