شناسایی و رتبه‌بندی استراتژی‌های مناسب تاب‌آوری زنجیره تأمین؛ رویکردی ترکیبی از نظریه بازی و روش‌های تصمیم‌گیری چندمعیاره فازی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استاد، دانشگاه تهران.

2 دانشجوی دکتری، دانشگاه تهران.

3 دانشجوی دکتری، واحد تهران مرکز، دانشگاه آزاد اسلامی.

10.29252/jimp.9.2.9

چکیده

تأثیرات مخرب بحران­‌ها بر عملکرد زنجیره تأمین شرکت‌­ها، متخصصان سازمانی را بر آن داشته تا بیش‌­از­پیش به مطالعه درباره مفهوم ریسک در زنجیره تأمین و چگونگی راه­‌های مقابله با آن ترغیب شوند. از جدیدترین مفاهیم در این رابطه در حوزه زنجیره تأمین، بحث تاب‌­آوری و چگونگی اجرای استراتژی‌­های آن است. با توجه به اهمیت این موضوع، این پژوهش درصدد است تا بر اساس جدیدترین مطالعات در زمینه تاب‌­آوری در زنجیره تأمین، استراتژی‌­های مناسب را برای اجرا در یک شرکت تولیدی با مشارکت متخصصان سازمانی، شناسایی کند. در این راستا از یک رویکرد ترکیبی نوآورانه از مدل نظریه بازی­‌ها و فنون تصمیم­‌گیری چند­معیاره در محیط فازی بهره گرفته شد. بدین منظور برای یافتن بهترین ترکیب استراتژی از میان استراتژی­‌های تعادل نش یکسان (تعادل نش چندگانه)، با شناسایی معیارهای مناسب، به‌­ترتیب برای تعیین درجه اهمیت معیارها و انتخاب بهترین استراتژی تاب‌­آوری از روش فرآیند تحلیل سلسله‌­مراتبی فازی (FAHP) و ویکور فازی (FVIKOR) استفاده شد. در این راستا نتایج نشان داد از دیدگاه متخصصان سازمانی برای انتخاب بهترین استراتژی، معیار هزینه اجرای استراتژی دارای بالاترین درجه اهمیت است؛ همچنین از میان سه ترکیب استراتژی تعادلی به‌دست‌­آمده، استراتژی‌­های افزایش رویت­‌پذیری و افزایش سرعت بازیابی به‌­عنوان بهترین ترکیب استراتژی برای افزایش تاب­‌آوری زنجیره تأمین برگزیده شدند.

کلیدواژه‌ها


 

1. Aliprantis, C. D., & Chakrabarti, S. K. (2000). Games and decision making. Oxford University Press New York.

2. Aplak, H. S., & Sogut, M. Z. (2013). Game theory approach in decisional process of energy management for industrial sector. Energy Conversion and Management, 74, 70–80.

3. Azam, N., Zhang, Y., & Yao, J. (2017). Evaluation functions and decision conditions of three-way decisions with game-theoretic rough sets. European Journal of Operational Research. 261(2), 704-714.

4. Azevedo, S. G., Carvalho, H., Cruz-Machado, V., & Grilo, F. (2010). The Influence of Agile and Resilient Practices on Supply Chain Performance: An Innovative Conceptual Model Proposal. In Hamburg International Conference of Logistics. 273–81.

5. Azevedo, S. G., Govindan, K., Carvalho, H., & Cruz-machado, V. (2012). Ecosilient Index to assess the greenness and resilience of the upstream automotive supply chain. Journal of Cleaner Production. doi:10.1016/j.jclepro.2012.04.01

6. Banerjee, N., Biswas, S., & Chintada, S. K. (2006). A game-theoretic analysis of converged cellular-voip services. In Consumer Communications and Networking Conference. 3rd IEEE (Vol. 2, pp. 715–719). IEEE.

7. Behzadi, G., O'Sullivan, M. J., Olsen, T., L., Scrimgeour, F., & Zhang, A. )2018(. Robust and Resilient Strategies for Managing Supply Disruptions in an Agribusiness Supply Chain. International Journal of Production Economics, 191, 207–20.

8. Brandon‐Jones, E., Squire, B., Autry, C. W., & Petersen, K. J. (2014). A Contingent Resource‐Based Perspective of Supply Chain Resilience and Robustness. Journal of Supply Chain Management, 50 (3), 55–73.

9. Burguillo, J. C. (2010). Using game theory and competition-based learning to stimulate student motivation and performance. Computers & Education, 55(2), 566–575.

10. Carvalho, H., Barroso, A. P., Machado, V. H., Azevedo, S., & Cruz-Machado, V. (2012). Supply chain redesign for resilience using simulation. Computers & Industrial Engineering, 62(1), 329–341.

11. Christopher, M., & Peck, H. (2004). Building the resilient supply chain. The International Journal of Logistics Management, 15(2), 1–14.

12. Davis, M. D. (1983). Game theory: a nontechnical introduction. Courier Corporation.

13. Fiestras-Janeiro, M. G., García-Jurado, I., Meca, A., & Mosquera, M. A. (2011). Cooperative game theory and inventory management. European Journal of Operational Research, 210(3), 459–466.

14. Gibbons, R. (1992). A primer in game theory. Harvester Wheatsheaf.

15. Glassop, L. (2007). The three R’s of resilience: Redundancy, requisite variety and resources. In International workshop on complexity and organizational resilience; Building and sustaining resilience in complex organizations (pp. 19–34). ISCE Pub. , Mansfield, MA: ISCE Pub.

16. Hashemkhani Zolfani, S., Maknoon, R., & Zavadskas, E. K. (2015). Multiple nash equilibriums and evaluation of strategies. New application of MCDM methods. Journal of Business Economics and Management, 16(2), 290–306. https://doi.org/10.3846/16111699.2014.967715

17. Ja'farnejad, A., Hashemi Petroodi, S. H. and Talayi, H. (2014). New Approaches to Supply Chain Management: Resilience, Humanitarian, Service and Sustainable Supply Chain (with various examples). Tehran: Naghsh Danesh Publications (in Persian).

18. Jahani, M., Moghbel Ba Erz, A. & Azar, A. (2017). Designing Supply Chain Resilience Modeling Using Structural Equation Modeling Approach. Industrial management Perspective, 25, 63-94. (In Persian).

19. Kamalahmadi, M., Mellat-Parast, M. (2017). Developing a resilient supply chain through supplier flexibility and reliability assessment. International Journal of Production Research. https://doi.org/10.1080/00207543.2015.1088971

20. Kapliński, O., & Tamošaitienė, J. (2010). Game theory applications in construction engineering and management. Technological and Economic Development of Economy,16 (2), 348–363.

21.  Law, W.-W., & Pan, S.-Y. (2009). Game theory and educational policy: Private education legislation in China. International Journal of Educational Development, 29(3), 227–240.

22. Li, R., Ma, H., Wang, F., Wang, Y., Liu, Y., & Li, Z. (2013). Game optimization theory and application in distribution system expansion planning, including distributed generation. Energies, 6(2), 1101–1124.

23. Liou, J. J. H., & Tzeng, G.-H. (2012). Comments on “Multiple criteria decision making (MCDM) methods in economics: an overview.” Technological and Economic Development of Economy, 18(4), 672–695.

24. Madani, K. (2010). Game theory and water resources. Journal of Hydrology, 381(3), 225–238.

25. Meszek, W. (2001). Estimation of land plots using game theory. Technological and Economic Development of Economy, 7(2), 62–68.

26. Meszek, W. (2004). Usage theory of the plays for the plot value inquiry. Technological and Economic Development of Economy, 10(1), 40–46.

27. Meszek, W. (2007). Uncertainty phenomenon in property valuation. International Journal of Management and Decision Making, 8(5–6), 575–585.

28. Meszek, W. (2013). Property valuation under uncertainty. Simulation vs strategic model. International Journal of Strategic Property Management, 17(1), 79–92.

29. Moretti, S., & Vasilakos, A. V. (2010). An overview of recent applications of Game Theory to bioinformatics. Information Sciences, 180(22), 4312–4322.

30. Mulliner, E., Smallbone, K., & Maliene, V. (2013). An assessment of sustainable housing affordability using a multiple criteria decision making method. Omega, 41(2), 270–279.

31. Nash, J. F. (1950). Equilibrium points in n-person games. Proc. Nat. Acad. Sci. USA, 36(1), 48–49.

32. Nisan, N., Roughgarden, T., Tardos, E., & Vazirani, V. V. (2007). Algorithmic game theory (Vol. 1). Cambridge University Press Cambridge.

33. Nishiguchi, T., & Beaudet, A. (1998). The Toyota group and the Aisin fire. MIT Sloan Management Review, 40(1), 49.

34. Peldschus, F. (2007). The effectiveness of assessments in multiple criteria decisions. International Journal of Management and Decision Making, 8(5–6), 519–526.

35. Peldschus, F. (2008). Experience of the game theory application in construction management. Technological and Economic Development of Economy, 14(4), 531–545.

36. Ponis, S. T., & Koronis, E. (2012). Supply chain resilience: definition of concept and its formative elements. Journal of Applied Business Research (JABR), 28(5), 921–930.

37. Ponomarov, S. (2012). Antecedents and consequences of supply chain resilience: a dynamic capabilities perspective.

38. Postorino, M. N., & Praticò, F. G. (2012). An application of the Multi-Criteria Decision‐Making analysis to a regional multi-airport system. Research in Transportation Business & Management, 4, 44–52.

39. Ra'ufinia, M., Baradaran, V. & Shahrjerdi, R. (2018).Developing a dynamic game theory model to analyze competition in the structure of multilateral monopolies. Industrial management Perspective, 31, 63-94. (In Persian).

40. Ravanestan, K., Aghajani, H., Safaei GH. A. & Yahyazadeh, M. (2017). Determining and Weighting Resilience Strategies in Iran's Supply Chain. Industrial management Perspective, 25, 145-172. (In Persian).

41. Rêgo, L. C., & Halpern, J. Y. (2012). Generalized solution concepts in games with possibly unaware players. International Journal of Game Theory, 41(1), 131–155.

42. Reneke, J. A. (2009). A game theory formulation of decision making under conditions of uncertainty and risk. Nonlinear Analysis: Theory, Methods & Applications, 71(12), 1239–1246.

43. Rezapour, S.,  Zanjirani Farahani, R., & Pourakbar, M. )2017(. Resilient Supply Chain Network Design under Competition: A Case Study. European Journal of Operational Research, 259(3). 1017–35.

44. Safaei Ghadikolaei, A., Khalili Esbouei, S., & Antucheviciene, J. (2014). Applying fuzzy MCDM for financial performance evaluation of Iranian companies. Technological and Economic Development of Economy, 20(2), 274–291. https://doi.org/10.3846/20294913.2014.913274

45. Scholten, K., Sharkey Scott, P., & Fynes, B. (2014). Mitigation processes–antecedents for building supply chain resilience. Supply Chain Management: An International Journal, 19(2), 211–228.

46. Tukamuhabwa, B. R., Stevenson, M., Busby, J., & Zorzini, M. (2015). Supply chain resilience: definition, review and theoretical foundations for further study. International Journal of Production Research, 53 (18), 5592-5623.

47. Vreeker, R., Nijkamp, P., & Ter Welle, C. (2002). A multicriteria decision support methodology for evaluating airport expansion plans. Transportation Research Part D: Transport and Environment, 7(1), 27–47.

48. Zagorskas, J., & Turskis, Z. (2006). Multi‐attribute model for estimation of retail centres influence on the city structure. Kaunas city case study. Technological and Economic Development of Economy, 12(4), 347–352.

49. Zopounidis, C. (1999). Multicriteria decision aid in financial management. European Journal of Operational Research, 119(2), 404–415.