به کار گیری AHP در QFD برای ارزیابی خواسته های مشتریان و رتبه بندی الزامات فنی و مهندسی در شرکت فرش شایسته کاشان

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه لیدز انگلستان.

2 دکتری، دانشگاه علامه طباطبایی.

چکیده

استفاده از ابزارهای کیفی، از جمله گسترش عملکرد کیفی در صنایع مختلف به منظور بالا بردن کیفیت فرایند تولید و محصولات تولیدی، قابل توجه میباشد. اما با توجه به اینکه ارزیابیهای صورت گرفته در ماتریسهای گسترش عملکرد کیفی از دقت کافی برخوردار نیست و دارای ناسازگاری در قضاوتهاست، با استفاده از روش تحلیل سلسله مراتبی به رفع این نقص پرداخته شده است. مقاله های قبلی در زمینه استفاده از این روش در ماتریس خانه کیفیت و سایر ماتریس ها مشکل داشته اند که در این مقاله با توضیح آن مشکل، روشی برای حل آن ارائه می شود. در این مقاله، ماتریس اول (خانه کیفیت) بررسی شده است. دادههای مربوط به خواستههای مشتریان، از جامعه هدف جمعآوری و با استفاده از نظرات کارشناسان، الزامات فنی و مهندسی مربوط به خواستهها تعیین شد. سپس با استفاده از تکنیک فرایند تحلیل سلسله مراتبی، ارجحیت معیارها تعیین گردید. در نهایت، ماتریس خانه تکمیل گردید و مشخص گردید که دو خواسته قیمت و عملکرد فرش و همچنین دو الزام فنی و مهندسی تعداد گره در هر متر مربع و مقدار آهار، دارای بیشترین اهمیت هستند و با توجه به روابط موجود در خانه کیفیت و سقف خانه کیفیت، افزایش تعداد گره در هر متر مربع می تواند منجر به بهبود محصول گردد.

کلیدواژه‌ها


1 آشتیانی، حسین و هوشیار، محمد (1388)، "رویکرد مشتری مدار به طرح ریزی و بهبود کیفیت
محصول"، تهران، نشر آتنا.
.2 آشتیانی، حسین (1388)، "معرفی و تشریح QFD با تاکید بر مراحل تکمیل خانه کیفیت"، فصل
. نامه صنایع شماره 21 ، تهران 19
.3 برادران، محمود (1388)، "معرفی فرش"، بازیافت شده 29 تیر، 1911 ، از
http://www.kashancc.com/index.php/component/content/article/7-2-moarrefifarsh/3-1388-04-11-03-23-18?format=pdf
.4 برادران، محمود. ) 1919 (، "خرید فرش"، بازیافت شده 29 تیر، 1911 ، از
http://www.kashancc.com/index.php/mainmenu- - 4 12/1 -kharid/ - - - -29 14 1911 29
- - 99 21 11 ?format=pdf
.5 رسولی، شبنم، ) 1911 (، "تاریخچه فرش با نگاه اقتصادی"، بازیافت شده 11 شهریور، 1911 ، از
ion=com_content&view=article&id=87http://www.tcommerce.ir/index.php?opt&Itemid=59
.6 کمیسیون استاندارد ویژگی های فرش ماشینی (1388)، "ثبات رنگ در برابر شستشو با صابون یا
صابون و سودا"، چاپ اول، موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران.
.7 کمیسیون استاندارد ویژگی های فرش ماشینی (1388)، "ثبات رنگ کفپوش های نساجی در مقابل
شامپو کردن"، چاپ اول، موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران.
.8 کمیسیون استاندارد ویژگی های فرش ماشینی (1388)، "روش آزمون ثبات رنگ در برابر مالش"،
چاپ اول، ویرایش سوم، موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران.
.9 کمیسیون استاندارد ویژگی های فرش ماشینی (1388)، "روش تعیین جرم کفپوش های نساجی"،
چاپ اول، موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران.
.11 کمیسیون استاندارد ویژگی های فرش ماشینی (1388)، "نخ تار پلی استر و مخلوط آن با پنبه، مورد
صرف در فرش های ماشینی"، چاپ اول، موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران.
.11 کمیسیون استاندارد ویژگی های فرش ماشینی (1388)، "ویژگی های فرش ماشینی"، چاپ اول،
موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران.
.12 مجابی، سید علی (1388)، بازیافت شده 19 آبان، 1911 ، از
http://wordcarpet.persianblog.ir/
.13 مومنی، منصور (1388)، "مباحث نوین تحقیق در عملیات"، دانشگاه تهران، دانشکده مدیریت.
.14 مهرگان، محمد رضا (1388)، "پژوهش عملیاتی پیشرفته"، تهران، انتشارات کتاب دانشگاهی.
.15 نصیری، محمدجواد (1388)، "سیری در هنر قالی بافی ایران"، تهران، انتشارات مولف.
.16 وحدانی، ابراهیم (1388)،" انواع الیاف فرش"، ماهنامه علمی، پژوهشی و صنعتی نساجی امروز ،
سال دهم، شماره هفتاد و نهم، تهران.
17. Chan, Lai, Kow & Wu, Ming Lu. (2002). Quality Function Deployment: A literature review. European Journal of Operational Research, 143, 436-497.
18. Hunt, Robert A and Xavier, Fernando B. (2003). The leading edge in strategic QFD. International Journal of Quality & Reliability Management, 20(1), 56-73.
19. Jia, G.Z., Bai, M. (2010). An approach for manufacturing strategy development based on fuzzy-QFD. Computers & Industrial Engineering. In Press, Corrected Proof, Available online 8 July 2010 at:
www.sciencedirect.com
20. Liang-hsuan Chen and Ming-Chu Weng. (2003). A Fuzzy Model for Exploiting Quality Function Deployment. Mathematical and Computer Modelling, 38 559-570
21. Lin , YuanHsu., Cheng, Hui-Ping., Tseng, Ming-Lang., Tsai, Jim C.C. (2010). Using QFD and ANP to analyze the environmental production requirements in linguistic preferences. Expert Systems with Applications, Volume 37, Issue 3, Pages 2186-2196.
22. Liu, Hao-Tien . (2011). Product design and selection using fuzzy QFD and fuzzy MCDM approaches. Applied Mathematical Modelling, Volume 35, Issue 1, Pages 482-496.
23. Nicolai J. Foss. (1997). The classical theory of production and the capabilities view of the firm. Journal of Economic Studies, Vol. 24 Iss: 5, pp.307 – 323.
24. Zarei, M., Fakhrzad, M.B., Jamali Paghaleh, M. (2011). Food supply chain leanness using a developed QFD model. Journal of Food Engineering. Volume 102, Issue 1, Pages 25-33.