طراحی مدل ریاضی منبع یابی استوار چند هدفه: رویکردی در کاهشریسک زنجیره تأمین (مورد مطالعه: زنجیره تأمین ایران خودرو)

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار، دانشگاه شهید بهشتی.

2 استاد، دانشگاه تربیت مدرس.

3 استاد، دانشگاه صنعتی شریف.

4 استادیار، دانشگاه امام صادق.

چکیده

منبع یابی و تخصیص سفارش به تأمین کنندگان مناسب، هزینه های تأمین را به شکل قابل ملاحظه ای کاهش و قابلیت رقابت پذیری سازمان را افزایش می دهد. از طرفی در محیط پررقابت امروزی، سرعت بالای تغییرات را، بر عدم اطمینان حاکم بر تصمیم گیری ها افزوده است. با توجه به این دو مهم، به منظور افزایش اطمینان در این تحقیق، از رویکرد بهینه سازی استوار در برنامه ریزی تأمین قطعات، دو محصول شرکت ایران خودرو استفاده می شود. با توجه به تعداد بالای قطعات، هر خودرو، قطعات، ارزشمند برای بررسی انتخاب گردید و مدل تأمین این قطعات ، در قالب یک مدل برنامه ریزی خطی چند هدفه چند دوره ای طراحی شد. با توجه به عدم اطمینان حاکم بر برخی پارامترهای مدل ، این نوع پارامترها به صورت، متغیری تصادفی در نظر گرفته شدند. برای رفع نگرانی در مورد این نوع پارامترها، به کمک تکنیک های موجود، مدل ما به مدلی استوار تبدیل شد تا پاسخ های آن قابل اتکا باشد . در پایان، برای ارزیابی صحت عملکرد مدل و بررسی کیفیت جواب ها از تکنیک شبیه سازی استفاده شد.

کلیدواژه‌ها


1. .Basnet, ch. and leang ,J. M.Y.(2005). Inventory lot- sizing with supplier selection. computers & operations research, 32, 1-14.
2. 2.Benton, W.C. Quantity discount decision under conditions oF multiple items, multiple suppliers and resource limitation, I. J oF Production Economics,. 27, 1953-1961, 199
3. 3.Ben-Tal,A,Nemirovski.A.(2000).Robust solutions of linear programming problems contaminated with uncertain data, Mathematical Programming.88,411-424;
4. 4.Berger, P.D., Zeng,A.Z.(2006). Single versus Multiple Sourcing in the Presence of Risk, j of Operational Research Society, 57, 250-261.
5. 5.Bertsimas, J.B., Sim,M.(2004). The Price of Robustness. Operations
Research. 52(1), 35–53.
6. 6.Dahel,N.E.(2003).Vendor selection and order quantity allocation in volume discount environments. Supply Chain Management: An
International Journal, 8, 335-342
7. 7.DeBoer, L., Labro, E., Morlacchi, P.(2001).A review of methods supporting supplier selection.European Journal of Purchasing & Supply Management,7, 75-86.
8. 8. Dickson G.W., )1966(.An Analysis of Vendor Selection Systems and Management. Journal of Purchasing, 2,5-17.
9. 9.Ghodsypour,S.H.and O'Brien,C.(1998). A decision support system for suppleir selection using integrated analytic hierarchy process and linear programing.I. J. of Production Economics,56-57,199-212.
10. Ghodsypour , S. H. and O’Brien,C. (2001). The Total cost oF logistics in supplier selection, under conditions oF multiple souring, multiple criteria and capacity constraint, International Journal oF Production Economics,.73, 15-27.
11. HangHong,G.,Chanpark,S.,Sikjang,D.,MinRho,H.,(2005).An effective supplier selection method For constructing a competitive supply-relationship.Expert system with applications, 1-11
12. Hites, R., De Smet, H.,Risse, N., Salazar-Neumsnn, M., Vincke, P.(2006) About the applicationability of MCDA to some obustness problems", E.
J of Operational Research ,174, 322–332.
13. Hong, J.D and Hayya, Jc .(1992). Just- in time purchasing single or
multiple sourcing? I. J of Production Economics, 27, 175-181
14. Kleijnen J.P.C.(2001).Ethical issues in modeling: Some reflections. E. J. of Operational Research. 130: 223–230.
15. Lee,E.K., Ha,S. and Kim, S. K.(2001).Supplier selection and management system considering relationships in supply chain management, IEEE transactions on Engineering Management, 48, 307-318.
16. Li,L.,Zabinsky,Z.B.(2010).Incorporating uncertainty in to a supplier selection problem. I.J.of Production Economics.Article in press
17. Van Landeghem., H., Vanmaele, H. (2002). Robust planning:a new paradigm for demand chain planning. J of Operations Management, 20, 769-783.
18. Velarde , J.L.G. , Laguna, M.,(2004). A Benders-based heuristic for the robust capacitated international sourcing problem. IIETransactions, 36, 1125–1133
19. Weber C.A, Current J.R, Benton W.E.(1991).Vendor Selection Criteria and Methods. E. J. of Operation Research,50.2-18.
20. Zhang, Z.,Lei, J.,Cao, N., To, K. and Ng. K.,(2004). "Evolution oF supplier selection criteria and methods",(www.google.com), 1-19.