ارائه مدل تلفیقی تحلیل سلسله مراتبی فازی، تحلیل رابطه ای خاکستری و برنامه ریزی چند هدفه به منظور انتخاب شریک تجاری

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار، دانشگاه شیراز.

2 دانشجوی دکتری، دانشگاه تهران.

3 کارشناسی ارشد، دانشگاه شهید بهشتی.

چکیده

امروزه همگام با افزایش جمعیت، صنایع به سوی فن آوری هایی میروند که بتواند هم سرعت تولید را بیشتر نمایند و هم کیفیت محصولات را بالا ببرند. طراحی، تولید و مهندسی به کمک کامپیوتر، یکی از جدیدترین فن آوری هایی است که در عرصه وسیعی از صنایع و علوم کاربرد دارد، به گونه ای که امروزه شرکتها در پی آنند که تا حد امکان، به نحوی مؤثر، از این فن آوری ها بهره گیری نمایند و بدین منظور، همواره در جستجوی بهترین شرکت های ارائه دهنده این قبیل خدمات برای تسهیل فرایندهای خود هستند. در این مقاله، نخست تلاش شده است تا دیدی کلی در رابطه با طراحی، تولید و مهندسی به کمک کامپیوتر ایجاد شود. سپس مدلی تلفیقی از سه تکنیک فرایند تحلیل سلسله مراتبی فازی، تحلیل رابطه ای خاکستری و برنامه ریزی چند هدفه ارائه شده است. در مطالع های موردی، این مدل به عنوان ابزاری قدرتمند برای تصمیم گیری یک شرکت برای رده بندی و انتخاب چندین شرکت دارای عملکرد برتر در زمینه طراحی و ساخت به کمک کامپیوتر، به عنوان شرکای تجاری، به کار گرفته شده است.

کلیدواژه‌ها


1. Abduel Nasr, E.S, Kamrani, A.K, (2006) “A new methodology for extracting manufacturing features from CAD system” Computers & Industrial Engineering, 51, 389–415.
2. Bimal Nepal, Om P. Yadav, Alper Murat (2010) “A fuzzy-AHP approach to prioritization of CS attributes in target planning for automotive product development” Expert Systems with Applications, 37(10), 6775-6786.
3. Boothroyd, G. Dewhurst, P. (1983) “Design for assembly: A designer’s Handbook” Amgerst, MA: University of Massachusetts.
4. Culler, D.E, Burd, W, (2007) “A framework for extending computer aided process planning to include business activities and computer aided design and manufacturing (CAD/CAM) data retrieval” Robotics and Computer-Integrated Manufacturing, (23), 339–350.
5. Deng, J. L., (1982) “Control problems of grey system” Systems and Control letters, 1, 288-294.
6. Ding, L, Matthews, J, (2009) “A contemporary study into the application of neural network techniques employed to automate CAD/CAM integration for die manufacture” Computers & Industrial Engineering, 57 ,1457–1471
7. Fung, C. P. (2003) “Manufacturing process optimization for wear property of fiber-reinforced polybutylene terephthalate composites with grey relational analysis” Wear, 254, 298–306.
8. Groover, M. (1980) “Automation, Production Systems, and Computer Aided Manufacturing” Englewood Cliffs, NJ: Prentice-Hall Lnc.
9. Harhen, J. and Brown, J. (1984) “Production activity control: a key node in CIM” Strategies for Design and Economic Analysis of Computer Supported Production Management Systems, Edite by H. Hubner. Amsterdam: North Holland.
10. Hong-Xing Li (1995) “Fuzzy Sets and Fuzzy Decision-making” Publisher: CRC- Press; 1st edition.
11. Huang, J. T., & Liao, Y. S. (2003) “Optimization of machining parameters of Wire-EDM bases on grey relation and statistical analysis” International Journal of Production Research, 41, 1707–1720.
12. Hwang, Ching-Lai & Masud, Abu syed Md. (1978) “Multi Objective Decision Making Methods and Applications” Springer – Verlog.
13. Jiang, B. C., Tasi, S. L., & Wang, C. C. (2002) “Machine vision-based grey relational theory applied to IC marking inspection” IEEE Transactions on Semiconductor Manufacturing, 15, 531–539.
14. Kuo, Yiyo. Yang, Taho and Huang, Guan-Wei. (2008) “the use of grey relational analysis in solving multiple attributes decision-making problems” Computers & Industrial Engineering, 55, 80–93.
15. Lin, C. T., Chang, C. W., & Chen, C. B. (2006) “The worst ill-conditioned silicon wafer machine detected by using grey relational analysis” International Journal of Advanced Manufacturing Technology, 31, 388–395.
16. MacMahon, C. and Brown, J. (1993) “CADCAM: From Principle to Practice” Wokingham: Adisson-Wesley Publishing Co.
17. Mora´n, J., Granada, E., Mı´guez, J. L., & Porteiro, J. (2006) “Use of grey relational analysis to assess and optimize small biomass boilers” Fuel Processing Technology, 87, 123–127.
18. Olson, D. L., & Wu, D. (2006) “Simulations of fuzzy multi attribute models for grey relationships” European Journal of Operational Research, 175, 111–120.
19. Saaty T.L., Vergas L.G. (2006) “Decision Making with The analytic Network Process Economic, Political, Social and Technological Applications with Benefits, Opportunities, Costs and Risks” Springer Publications.
20. Soliman, F. and Clegg, S. (2001) “Critical Success Factors for Integration of CAD/CAM Systems with ERP Systems” Journal of Operation &Production Management, 609-629.
21. Theodoroua, P., Floroub, G. (2008) “Manufacturing strategies and financial performance - the effect of advanced information technology: CAD/CAM systems” Omega, 36, 107–121.
22. Wang, H.F. Zhang, Y.L. (2002) “CAD/CAM Integrated System in Collaborative Development Environment” Robotic and Computer Integrated Manufacturing, 18,135-147.
23. Wu, H. H. (2002) “A comparative study of using grey relational analysis in multiple attribute decision making problems” Quality Engineering, 15, 209–217.
24. Yih-Long Chang, Kiran Desai (2003) “WinQSB (Quantitative System for Business is an interactive decision support system)” Publisher: Wiley.