روش اندازه گیری عملکرد شرکت ها با استفاده از رویکرد ترکیبی آنالیز روابط خاکستری و تاپسیس فازی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد، دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره).

2 استادیار، دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره).

چکیده

مقابله با چالش های پیش روی سازمان ها نیازمند آن می باشد که مدیران آنها الگوی مناسبی از اندازه گیری عملکرد داشته باشند تا بتوانند به بهبود مستمر در تمام زمینه ها دست یابند. اندازه گیری عملکرد، پیشرفت مداوم به سمت اهداف تعیین شده را ممکن می سازد و نقاط رکود و رونق را شناسایی می نماید . از جمله معیارهای مهم عملکرد، معیار مالی است که اندازه گیری آن از روش های گوناگون امکان پذیر است. در این مقاله از ترکیب آنالیز روابط خاکستری و تصمیم گیری چندمعیاره فازی با معیار نسبت های مالی استفاده شده است. پژوهش حاضر به صورت پیمایشی در بورس اوراق بهادار تهران انجام شد. نمونه آماری تحقیق از بین پنجاه شرکت برتر بورس در سال 1387 که داده های آنها طی 12 ماه سال مذکور مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند انتخاب شد . یافته های این تحقیق شامل خوشه بندی شاخص های ارزیابی عملکرد مالی و انتخاب شاخص از بین نسبت های مالی است که با استفاده از آنالیز روابط خاکستری انجام گرفته است. از آنجا که برخی نسبت های مالی شبیه به هم و دارای ساختار یکسانی هستند، ابتدا نسبت های مالی برای سال مورد بررسی را با استفاده از آنالیز روابط خاکستری خوشه بندی کردیم . هر خوشه، شامل تعدادی از نسبت های مالی مشابه است شاخص نمایانگر که به دست آمده است. رتبه بندی نهایی شرکت های نمونه آماری، یافته این تحقیق است که با ترکیب تاپسیس فازی و آنالیز روابط خاکستری به دست آمده است. نتایج نشان می دهد با به کارگیری این رویکرد ترکیبی، عملکرد مالی شرکت ها را می توان به سادگی مقایسه و رتبه بندی کرد.

کلیدواژه‌ها


1- Babic, P. & Plazibat, L. (1998). Ranking of Enterprises Based on Multicriteria Analysis. International Journal of Production Economics, 56, 29 – 35.
2- Cai, Y. & Wu, W., (2001). Synthetic Financial Evaluation by a Method of Combining DEA with AHP. International Transactions in Operational Research, 8, 603 – 609.
3- Chang, Y.H., Yeh, C.H. (2002). A survey analysis of service quality for domestic airlines. European Journal of Operational Research, 139, 166-177.
4- Das, L., (1994). Performance measurement takes center stage at Johnson space center. Industrial Engineering, 26, 24-28.
5- Deng, J., (1989). Introduction to grey system theory. The Journal of Grey System, 1 ,1_24.
6- Ertugrul, I., & Karakasoglu, N., (2007). Performance evaluation of Turkish cement firms with fuzzy analytic hierarchy process and TOPSIS methods. Expert Systems with Applications, article in press.
7- Fry, T., Karwan, K.R., Baker, W.M., (1993). Organization development: Behavioral science interventions for organization improvement. 5th edition, Englewood Cliffs, NJ:Prentice Hall.
8- Hwang, C.L., Yoon, K., (1981). Multiple Attribute Decision Making: Methods and Applications. Springer, Berlin, Heidelberg, New York.
9- Jegadeesh, N., & Titman, S., (1993). Return to buying winners and selling losers: Implication for stok market efficency. Journal of finance, 48, 65 – 69.
10- Johnso, R., & Soenen, L., (2003). Indicators of Successful Companies. European Management Journal, 21, 364 – 369.
11- Mehregan, M., & Shahbandarzadeh, H., (2006). A method for performance evaluation of bank branches using multi-attribute decision making technique. Financial Researches, 20, 17–24
12- Neely, A., Richards, H., Mills, J., Platts, K., (1997). Designing performance measures: A structured approach. International Journal of Operations and Production Management, 17, 1131-1152.
13- Pitroski, J., (2000). Value investing: The use of historical financial statement information to separate winners from losers. Journal of Accounting research, 38, 1– 41.
14- Rose, K.H., (1995). A performance measurement method. Quality progress, 28, 63-66.
15- Sink, D.S., (1991). The role of measurement in achieving world-class quality and productivity management. Industrial Engineering, June.
16- Wang, Y.J., (2008). Applying FMCDM to evaluate financial performance of domestic airlines in Taiwan. Expert Systems with Applications, 34, 1837 – 1845.
17- Zadeh, L., (1965). Fuzzy sets. Information and Control, 8, 38-53.