تعیین هویت سیستمی میانگین مکالمات موفق ASR در شرکت مخابرات با استفاده از مفهوم سیستم های پویا

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استاد، دانشگاه شیراز.

2 دانشجوی دکتری، دانشگاه شیراز.

چکیده

برخی مسائل و موضوعات صنعتی، اجتماعی و مدیریتی دارای پیچیدگی های خاص خود می باشند و با فرضیه های ساده بینشی و مدیریتی قابل حل نمی باشند. تفکر سیستم های پویا روشی برای مدلسازی و بررسی عوامل یک سیستم و در نهایت یافتن راه حل مناسب برای آن است. به طورکلی هدف از شناسایی یک سیستم به دست آوردن مدل آن سیستم با استفاده از داده های ورودی و خروجی است که به کمک آزمایش های متعدد از همان سیستم حاصل شده اند. با توجه به اهمیت میانگین درصد مکالمات موفق (ASR) در عرصه ارتباطات، در این تحقیق سعی برآن است که با استفاده از تفکر سیستم های پویا، هویت سیستمی که سبب ایجاد ASR های مختلف در طول زمان می شود، مورد شناسایی و بررسی قرار داده شود.

کلیدواژه‌ها


1. Avigad , j . (2008) " The Metamathematics of Ergodic Theory " Department of Philosophy and Department of Mathematical Sciences Carnegie Mellon Univercity , Pitrsburgh , Pa 15213.
2. Brin , M . and Stuck , G . (2000) " Introduction to Dynamical Systems " , Cambridge University Press .
3. Eckmann , h.p. (1995) " Ergodic Theory of Chaos and Strange Attractors"،
Reviews of Modern Physics , Vol . 57 , NO . 3 , Part 1.
4. Gray , R . M . (2010) " Probability , Random Processes and Ergodic Properties "، Information Systems Laboratory Electreical Engineering Department Stanford University.
5. Huang , W.and Day ,R.H.(2000) " On The Statistical Properities of Ergodic Economic Systems"، Discrete Dynamics In Nature and Society , VOL . 6 , PP . 181-189.
6. ZPreszier , j . (2003) " Ergodic Theory ".
7. Young , L . S . (1997) " Ergodic Theory of Chaotic Dynamical Systems " Department of Mathematics , University of California .
8. Zweimuller , R . ( 2009) " Survey Notes on Infinite Ergodic Theory "، Ergodic Theory and Dynamic Systems .20 , p.p.1519-1549 .