تحلیل عوامل مؤثر بر اثربخشی انتقال فناوری بر اساس قواعد اگر- آنگاه فازی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار، دانشگاه مازندران.

2 دانشیار، دانشگاه مازندران.

3 دانشجوی کارشناسی ارشد، دانشگاه مازندران.

چکیده

فناوری به‌عنوان ضرورتی برای بهبود برنامه‌های توسعه در دستیابی به استاندارد‌های بالاتر زندگی پذیرفته شده است و اهمیت آن، به‌ویژه در کشـورهای درحال توسعه‌ که رشد صنعتی، نقش بسیار مهمی دارد، مشهود است. در فرایند انتقال فناوری باید به جنبه‌های بسیاری توجه نمود و لازم است بر موانع بسیاری فائق آمد. بسیاری از پروژه‌های انتقال فناوری به‌دلیل نداشتن برنامه‌ریزی دقیق، در دستیابی به نتایج مورد نظر، با شکست مواجه می‌شوند. در این پژوهش با هدف ارائة درکی بهتر از عوامل مؤثر بر اثربخشی انتقال فناوری برای طرفین انتقال، روش FAHP برای تعیین اهمیت و اولویت‌بندی این عوامل در شرکت ایران‌خودرو به‌کار گرفته شده است. همچنین، این مطالعة تحلیل‌های مبتنی بر قواعد اگر- آنگاه فازی را برای تحلیل مقایسه‌ای تأثیر این عوامل در اثربخشی انتقال فناوری این شرکت به‌کار گرفته است. این سیستم به امکان‌سنجی انتقال فناوری در این شرکت کمک می‌کند. یافته‌های پژوهش نشان می‌دهد که دولت، چرخه‌ی عمر محصول، مقیاس بازار و پیچیدگی فناوری، تأثیرگذارترین عوامل در انتقال فناوری شرکت ایران‌خودرو می‌باشند و هنگامی که شرکت تصمیم به اجرای فعالیت‌های انتقال فناوری دارد، باید این عوامل را بیشتر مورد توجه قرار دهد.

کلیدواژه‌ها


1. فارسیجانی، حسن و تیموریان، مهدی.، (١٣٨٨). «بررسی عوامل موفقیت انتقال فناوری برای رسیدن به کلاس جهانی - مورد کاوی: شرکت هپکو». چشم‌انداز مدیریت، ٣٢، صص ١٦١-١٥١.
2. گروسی مختارزاده (1387). «شناسایی و ارزیابی عوامل مؤثر بر روند انتقال تکنولوژی تولید خودرو L90 در ایران». (پایان‌نامه کارشناسی ارشد)، دانشگاه تهران.
3. نامدار زنگنه، سودابه.، (١٣٨٧).ارائة یک مدل ترکیبی برای شناسایی عوامل مؤثر در اثربخشی پروژه های انتقال تکنولوژی در شرکت‌های تولیدکنندة تجهیزات برق ایران. (رسالة دکترای)، دانشگاه تربیت مدرس.
4. Chan, L., & Daim, T. U. (2011). Technology transfer in China: literature review and policy implications. Science and Technology Policy in China, 2(2), 122-145. DOI: 10.1108/17585521111155192.
5. Cui, A. S., Griffith, D. A., Cavusgil, S. T., & Dabic, M. (2006). The influence of market and cultural environmental factors on technology transfer between foreign MNCs and local subsidiaries: A Croatian illustration. World Business, 41, 100–111. DOI: 10.1016/j.jwb.2006.01.011.
6. Gogus, O., & Boucher, T. O., (1998). Strong transitivity, rationality and weak monotonicity in fuzzy pairwise comparisons. Fuzzy Sets and Systems, 94, 133-144.
7. Jabar, J., Soosay, C., & Santa, R. (2011). Organizational learning as an antecedent of technology transfer and new product development: A study of manufacturing firms in Malaysia. Manufacturing Technology Management, 22 (1), 25-45. DOI: 10.1108/17410381111099798.
8. Jagoda, K., Maheshwari, B., & Lonseth, R. (2010). Key issues in managing technology transfer projects Experiences from a Canadian SME. Management Decision, 48 (3), 366-382. DOI: 10.1108/00251741011037747.
9. Jasinski, A. H. (2009). Barriers for technology transfer: the case of a country in transition. Technology Management in China, 4(2), 119-131, DOI: 10.1108/17468770910964984.
10. Kumar, U., Kumar, V., Dutta, S., & Fantazy, K. (2007). State sponsored large scale technology transfer project in a developing country context. Technology Transfer, 32, 629-644. DOI:10.1007/s10961-006-8880-7.
11. Lai, W. & Tsai, C., (2009). Fuzzy rule-based analysis of firm’s technology transfer in Taiwan’s machinery industry, Expert Systems with applications, 36, 12012-12022. DOI: 10.1016/j.eswa.2009.03.054.
12. Magnusson, T. & Johansson, G., (2008). Managing internal technology transfer in complex product development. European Journal of Innovation Management, 11(3), 349-365. DOI: 10.1108/14601060810889008.
13. Morrissey, T. M., & Almonacid, S. (2005). Rethinking technology transfer. Food Engineering, 67, 135-145. DOI: 10.1016/j.jfoodeng.2004.05.057.
14. Nahar, N., Lyytinen, K., Huda, N. & Muravyov, S. V., (2006). Success factors for information technology supported international technology transfer: Finding expert consensus. Information & Management, 43, 663–677. DOI: 10.1016/j.im.2005.02.002.