ارزیابی و رتبه‌بندی سیستم مطلوب مدیریت ایمنی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار، دانشگاه تهران.

2 استادیار، دانشگاه تهران.

3 دکترای تخصصی، واحد تحقیقات HSEQ شرکت ملی پتروشیمی.

4 دانشجوی کارشناسی ارشد، دانشگاه تهران.

چکیده

سیستم‌های ایمنی در زمره مهم­ترین زیر‌سیستم‌های صنعتی در مشاغل مخاطره‌آمیز محسوب می‌شوند. از این رو توسعه پایدار و حفظ رقابت‌پذیری شرکت‌های صنعتی در گرو ایجاد و نهادینه‌سازی مناسب این حوزه اجرایی ‌است. هدف از انجام این پژوهش، ارایه شاخص‌ها و زیرشاخص‌های دخیل در گزینش نظام مدیریت ایمنی و ارزیابی سیستم مدیریت ایمنی عطف به مقتضیات شرکت‌های پتروشیمی است. نتایج این تحقیق گویای آن است که شاخص‌های فرهنگ ایمنی، فرایند، کارکنان و عملکرد کارکنان ، حائز بیشترین اهمیت در میان شاخص‌های اصلی است. همچنین سیستم‌های OHSAS18001،ANSI- Z10، HSG65به‌ترتیب دارای اولویت پیاده‌سازی در سازمان‌های مورد مطالعه هستند. بدیهی است در پیاده‌سازی هر نظام مدیریتی توجه به فاکتور‌های زمان، هزینه و کیفیت مورد انتظار حائز اهمیت است. اما در این تحقیق- به واسطه آموزه‌ها و جهان­بینی اسلامی و ایرانی ما که هیچ شاخصی قابل مبادله و چانه‌زنی با سلامت و ایمنی کارکنان (جان انسان‌ها) نیست از شاخص‌های زمان و هزینه صرف‌ نظر شده ‌است. 

کلیدواژه‌ها


1. بشیری‌نسب، محمود.غلامرضا، علیرضا. فرزانه، ساناز. 1389. مدیریت ایمنی، نشر فن آوران، چاپ اول، شماره ، صفحه 23- 33.

2. جعفرنژاد، احمد. ملکی، احمدی، احمد. محمدحسن.1390. ارزیابی تولید ناب با تکنیک ترکیبی ANP و DEMATEL در شرایط فازی،مطالعات مدیریت صنعتی، سال هشتم، شماره 20، صفحه 1-25.

3. معاونت تنظیم روابط کار وزارت کار و اموراجتماعی، 1379، "دایره‌المعارف بهداشت کار"، سازمان چاپ و انتشارات، چاپ سوم، تهران، صفحه 17 – 21.

 1. British Standards Group/Occupational Health and Safety Assessment Series (OHSAS 18001), 2007.London W4 4AL, UK.
 2. Chinda, T. Mohamed, S. (2008). Structural equation model of construction safety culture, Engineering, Construction and Architectural Management, 15(2), 114-131.
 3. Gadd S.(2007). Safety Culture: A Review of the Literature, P. 3HSL.
 4. Geller, E. S. (2001). The psychology of safety: how to improve behaviorsand attitudes on the job (2nd ed.). Boca Raton, LA: Lewis Publishers.
 5. Heese,M. Kallus ,W. Artner, W.(2011).Safety Culture Maturity in Air Traffic Management. Department of Psychology, Karl – Franzens – Grazy University.
 6. HSE,  Health and Safety Executive (HSE). (1997). Successful health and safety management HS(G)65. Sudbury, UK: HSE Books.
 7. Lin, Y. H., Chiu, C. C., & Tsai, C. H. (2008). The study of applying ANP,model to assess dispatching rules for wafer fabrication. Expert Systems, with Applications, 34(3), 2148–2163.
 8. Mackay, Individual characteristics and safety behavior in a petrochemical company, (Unpublished Master in Business  administration dissertation), the North-West University.
 9. Patankar , M. and Sabin E.J. (2010). The Safety Culture Perspective. In: Salas, E. and Maurino D. (Eds.) (2011). Human Factors in Aviation. Oxford, UK: Elsevier.
 10. Seabrook K-A.(2012). One process, one world, availabl at<< http://www.ishn.com/articles/one-process-one-world>>.
 11. T.-C. Wu, J.-C. Lee (2007). Developing a safety climate scale in laboratories in universities and colleges, Journal of Occupational Safety and Health, 11 (1), 19–34.
 12. Tsai, W-H. Chou , W– C.(2009). Selecting management systems for sustainable development in SMEs: A novel hybrid model based on DEMATEL, ANP, and ZOGP, Expert systems with Applications, 36, 1444-1458.   
 13. Tzeng, G- H. Chiang, C-H. Li, Ch- W.(2007). Evaluating intertwined effects in e-learning programs: A novel hybrid MCDM model based on factor analysis and DEMATEL, Expert systems with Applications, 32, 1028-1044.
 14. Zhang, L. Gao, Y. (2012). Safety Culture Model and Influencing Factors Analysis in Construction Enterprises of China. Journal of Applied Science, Engineering and Technology, 4(18), 3297-3312.