تبیین مفهومی"تولید درکلاس جهانی" از دیدگاه مدرنیسم و پست مدرنیسم

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار، دانشگاه شهید بهشتی.

2 کارشناس ارشد، مؤسسة آموزش عالی ارشاد دماوند.

چکیده

در عصر حاضر، مفهوم تولید در کلاس جهانی به­عنوان پدیده­ای که سازمان­های پیشرو ملزم به به‌کارگیری و استفاده از معیارهای آن هستند مطرح می­شود. از سویی دیگر، جهان معاصر پس­از گذار از عصر مدرنیته، دست­خوش آرمان­ها و اندیشه­های نوینی است که خود را در قالب پست مدرنیسم معرفی می­نماید. در این سیر پر فراز و نشیب، بررسی پدیده­هایی که تجربة گذر از هر دو جریان فکری را دارند از اهمیت خاصی برخوردار است. لذا هدف این مقاله بررسی مفهوم تولید در کلاس جهانی از منظر مدرنیسم و پست­مدرنیزم می­باشد. روش این تحقیق از نوع توصیفی بوده و برای گردآوری اطلاعات مربوط به مبانی نظری پژوهش، از روش کتابخانه­ای و مطالعة منابع علمی و مقالات مرتبط، و برای گردآوری داده‌های مورد نیاز تحقیق از پرسشنامه استفاده شده است. در این مقاله ابتدا به مرور مفاهیم مدرنیسم، پست مدرنیسم و تولید در کلاس جهانی پرداخته می­شود. سپس پدیده تولید در کلاس جهانی از منظر دو دیدگاه مورد بررسی قرار می­گیرد و در نهایت شاخص­ها و اندیشه­های مدرنیستی و پست ­مدرنیستی مفهوم تولید در کلاس جهانی به تفکیک ارائه می­گردد. 

کلیدواژه‌ها