انتخاب تأمین‌کنندگان با رویکرد MCDM فازی و QFD فازی مورد مطالعه: شرکت سنو پارس یزد

نویسندگان

1 استادیار، دانشگاه یزد.

2 دانشجوی کارشناسی ارشد، دانشگاه یزد.

چکیده

انتخاب تأمین‌کنندگان یک مسئله‌ مهم تصمیم‌گیری گروهی است که نیازمند به‌کارگیری گروهی از متخصصین است. در این مقاله رویکرد تصمیم‌گیری چندمعیاره‌ی فازی با به‌کار بردن QFD فازی برای انتخاب تأمین‌کنندگان توسعه یافته است. در این روش پیشنهادی ابتدا مشخصه‌هایی را که باید محصول خریداری‌‌شده برای قانع کردن شرکت داشته باشد مشخص کرده‌ایم، سپس تأثیرات وابستگی درونی معیارهای ارزیابی تأمین‌کنندگان را بررسی کردیم و از میانگین وزن‌دهی فازی برای به دست آوردن حدهای بالا و پایین وزن‌ها بهره بردیم. در پایان، روش رتبه‌بندی کردن اعداد فازی را که بر اساس اندازه‌گیری سطح پایه‌گذاری شده است، برای به دست آوردن رتبه‌بندی نهایی تأمین‌کننده‌ها به کار گرفتیم. در الگوریتم پیشنهادی،با روش رتبه‌بندی اعداد فازی، شش تأمین‌کننده‌یکارخانه‌ی سنو پارس یزد را رتبه‌بندی کردیم. با روش میانگین وزن‌دهی فازی ادغامی از اطلاعات مبهم و ذهنی به عنوان متغیرهای زبانی یا اعداد فازی در نظر گرفته می‌شود، این روش سطح مطلوبیت کلی را تولید می‌کند که واقع‌بینی بیشتر و ابهام کمتر دارد.

کلیدواژه‌ها