ارزیابی عملکرد آموزشی با رویکرد مقایسه‌ای تحلیل شبکه‌ای و دیمتل

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار، دانشگاه شهید بهشتی.

2 کارشناس ارشد، دانشگاه شهید بهشتی.

چکیده

هر نهادی برای آگاهی از جایگاه خود در میان دیگران و بهبود عملکردش، باید به صورت مستمر ارزیابی شود. اولین گام برای ارزیابی درست، هدفگذاری ارزیابی و سپس تدوین شاخص‌هایی است که رسیدن به آن اهداف را ممکن می‌کنند. نکته مهم دیگر، تعیین اولویت شاخص‌ها و تأثیری است که هر‌یک از آن‌ها بر دیگران دارد. در این خصوص روش‌های متفاوتی وجود دارد که از میان آن‌ها می‌توانبه روش تحلیل شبکه‌ای و روش دیمتل اشاره کرد. فرآیند تحلیل شبکه‌ای یکی از روش‌های تصمیم‌گیری چندمعیاره و نسبتاً جدیدی است که تمام روابط داخلی بین اجزا را به صورت  نظام‌مند مورد بررسی قرار می‌دهد. روش دیمتل نه‌تنها می‌تواند روابط علت و معلولی بین شاخص‌ها را به صورت یک مدل ساختاری در بیاورد،‌ بلکه می‌تواند به عنوان روشی برای مدیریت وابستگی‌های درونی مجموعه‌ای از عوامل نیز به کار گرفته شود. در این مقاله سعی خواهد شد بر اساس رویکرد مقایسه‌ای دو روش تحلیل شبکه‌ای و دیمتل، برای اولویت‌بندی شاخص‌های کلیدی آموزشی دانشگاه شهید بهشتی و تعیین ارتباطات درونی آن‌ها راهکاری ارائه شود تا این دانشگاه را برای ارزیابی عملکرد آموزشی خود توانمندتر شود.

کلیدواژه‌ها