تئوری چشم‌انداز و مدلسازی الگوی تصمیم‌گیری مدیران در بخش صنعت

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار، دانشگاه شیراز.

2 استاد، دانشگاه شیراز.

3 دانش‌آموخته دکتری، دانشگاه شیراز.

چکیده

تصمیم‌گیری رفتاری یکی از موضوعات جدید است که در حال حاضر مورد توجه محافل علمی قرار گرفته است. این الگو ضمن انتقاد به شیوه تصمیم‌گیری عقلایی، معتقد است به دلیل اینکه فرآیند گرفتن تصمیم بیشتر تحت تأثیر ویژگی‌های ذهنی و رفتاری است، دیدگاه عقلایی در تصمیم‌گیری چندان کارایی ندارد. برای این منظور نگرش رفتاری با استفاده از «نظریه چشم‌انداز» به دنبال ارزیابی الگوی واقعی تصمیم‌گیری است. با توجه به نقش و اهمیت تصمیم‌گیری در مدیریت سازمان‌ها، در این مقاله الگوی  تصمیم‌گیری مدیران صنایع استان فارس با استفاده از تئوری چشم‌انداز و نگرش رفتاری، مورد بررسی قرار گرفته است. برای این کار ابتدا با انتخاب یک نمونه آماری از مدیران بخش صنعت، داده‌های اولیه با استفاده از پرسشنامه جمع‌آوری شد، سپس مقدار اولیه پارامترهای اثرگذار در تئوری چشم‌انداز با استفاده از روش حداقل خطا برآورد شد و در مرحله بعد با به‌کارگیری روش «نیوتون رافسون» مقدار اولیه پارامترهای محاسبه‌شده، بهینه‌سازی شد و بر این اساس الگوی تصمیم‌گیری مدیران بر اساس تئوری چشم‌انداز مدلسازی شد. نتایج پژوهش نشان داد که نقش الگوی رفتاری در تصمیم‌گیری که بر اساس شاخص تغییر حساسیت سود و زیان در تئوری چشم‌انداز ارزیابی می‌شود، بسیار مهم است؛ به طوری که این تغییر حساسیت در منطقه زیان نسبت به منطقه سود بیشتر است. همچنین، مطلوبیت کاهش زیان برای مدیران بیشتر از افزایش سود است؛ به طوری که نمونه مورد بررسی حساسیت بیشتری نسبت به کاهش زیان در مقایسه با افزایش سود دارد.

کلیدواژه‌ها