ارائه رویکرد چندهدفه بهینه سازی شبیه سازی برای مدل منبع یابی و تصمیمات موجودی یکپارچه

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد، دانشگاه شهید بهشتی.

2 دانشیار، دانشگاه شهید بهشتی.

چکیده

در این پژوهش به‌بررسی مسئله­ی یکپارچه منبعیابی و سیاست موجودی پرداخته‌ایم. در بازار رقابتی امروز، منبعیابی از مهمترین مسائل تصمیمگیری راهبردی سازمانها است. بسیاری از سازمانها حجم عظیمی از سرمایه خود را در قالب موجودی نگهداری میکنند؛ بنابراین تصمیمات تاکتیکی کنترل موجودی و انتخاب سیاست بهینه موجودی تأثیر بسیاری بر هزینه آنها خواهد داشت.تاکنون تحقیقات کمی در حوزه یکپارچهسازی منبعیابی و سیاست موجودی صورت گرفته است. در مسائل واقعی محاسبه دقیق هزینه کمبود موجودی کاری دشوار است. برای رفع این مشکل در این پژوهش، تعداد کمبود به‌عنوان هدفی مجزا در نظر گرفته شد. ازآنجاکه تقاضای کارخانهها و زمان تحویل احتمالی هستند، با روشهای معمول نمیتوان تابع هدف را محاسبه کرد؛ بنابراین برای تخمین مقدار تابع هدف، از شبیهسازی استفاده کردیم. مسئله مطرحشده در این پژوهش از نوع NP-Hard است؛ بنابراین برای یافتن جواب بهینه مسئله از روشهای فراابتکاری چندهدفه NSGA-IIو MOPSOاستفاده کردیم. برای آزمون مدل و الگوریتم ارائهشده، شش مسئله آزمایشی از کوچک تا بزرگ طراحی کردیم و سپس کیفیت تخمینهای پارتوی به‌دست‌آمده از دو الگوریتم را توسط شش معیار مورد ارزیابی قراردادیم. نتایج نشان دادند که جوابهای تولیدشده توسط الگوریتم NSGA-II از کیفیت بیشتری برخوردارند.

کلیدواژه‌ها