انتخاب سبد پروژه برپایه سنجش کارایی بااستفاده از مدل شبکه های عصبی مصنوعی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استاد، دانشگاه شهید بهشتی.

2 کارشناسی ارشد، دانشگاه شهید بهشتی.

چکیده

مدیریت سبد پروژه با این موضوع سروکار دارد که شرکت­ها نه‌تنها باید روی مدیریت مستقل پروژه‌ها و اهداف خاص متمرکز شوند، بلکه باید پروژه­ها را به‌عنوان یک نهاد واحد و اهداف مشترک مدیریت کنند.عدم ‌وجود فرآیند نظام­مند انتخاب و حذف پروژه‌ها در شرکت­ها و سازمان­ها موجب می­شود پروژه­ها به‌صورت غیرتخصصی و سلیقه‌ای انتخاب شوند. شناسایی عوامل کلیدی مؤثر در انتخاب پروژه‌ های مناسب برای تشکیل سبد و روش­های ریاضی و سیستماتیک انتخاب پروژه­ها کوششی ارزشمند و مفید خواهد بود و به شرکت­ها و سازمان­ها در راستای انتخاب و اجرای پروژه­های مناسب کمک خواهد کرد.در این تحقیق، با شناسایی معیارهای کلیدی ارزیابی پروژه­های سازمان، رویکردی برای ارزیابی و انتخاب پروژه­ها ارائه شده است. در این مدل دومرحله‌ای، ابتدا پروژه­ها به‌صورت منفرد براساس مقایسات زوجی و قضاوت­های گروهی مورد‌‌ ارزیابی قرار‌می­گیرند و درقالب سبد پروژه ترکیب می‌شوند، سپس کارایی هریک از این سبدها بااستفاده از مدل شبکه عصبی مصنوعی محاسبه می­شود، سبدهای متشکل از پروژه‌های سازمان براین‌اساس رتبه­بندی می­شوند و درنهایت نتایج حاصل از شبکه عصبی با خروجی روش­های تحلیل پوششی داده­ها و روش حداقل مربعات معمولی اصلاح‌شده مقایسه می‌شود.

کلیدواژه‌ها