ارائه مدل سنجش عملکرد سازمان های چابک: رویکرد مدل‌سازی ساختاری–تفسیری

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار، دانشگاه امام صادق.

2 استاد، دانشگاه تربیت مدرس.

3 دانشجوی دکتری، دانشگاه مازندران.

چکیده

سازمانهای عصر حاضر برای پاسخ به چالشهای محیط کسبوکار رویکرد نوینی به نام چابکی را برگزیدهاند. اقتضائات این رویکرد بر نحوه سنجش عملکرد سازمانها نیز تأثیرگذار است؛ ازاینرو با توجه به اینکه ارائه مدلهای سنجش عملکرد اقتضائی در سالهای اخیر و در پاسخ به شرایط متلاطم محیطی توجه بسیاری از اندیشمندان را به خود جلب کرده است، لازم بهنظر میرسد که متناسب با شرایط این‌گونه از سازمانها و شرایط محیطی داخلی کشور، مدل سنجش عملکرد مطلوب سازمانهای چابک داخلی ارائه شود. در این پژوهش، با استفاده از مرور ادبیات و استخراج معیارهای عملکردی مدلهای رایج سنجش عملکرد و معیارهای مؤثر بر سنجش عملکرد سازمانهای چابک و نیز طبقهبندی این معیارها با استفاده از متدولوژی نگاشت شناختی، نخست دستهبندی مناسب از این معیارها انجام می‌شود. در مرحله بعد با استفاده از متدولوژی مدلسازی ساختاریتفسیری، مدلی برای سنجش عملکرد سازمانهای چابک ارائه می‌شود. نتایج پژوهش در مدلی متشکل از یازده معیار کلی و هشت سطح استخراج شده است که نشاندهنده اهمیت معیارهایی چون رهبری، برنامهریزی راهبردی و فرهنگ سازمانی بهعنوان پرنفوذترین معیارها در عملکرد سازمانهای چابک است که بر سایر معیارهای عملکردی مدل تأثیرگذار هستند.

کلیدواژه‌ها