مدل‌سازی تفسیری ساختاری ریسک‌های زنجیره تأمین پروژه در شرکت های گاز استانی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استاد، دانشگاه شیراز.

2 دانشیار، دانشگاه شیراز.

3 دانشجو دکتری، دانشگاه شیراز.

چکیده

هدف این مقاله شناسایی ریسک­های مختلف تأثیرگذار بر زنجیره تأمین پروژه­های شرکت گاز استانی است. برای این کار ابتدا با استفاده از فراترکیب، طبقات و گروه­بندی انواع ریسک­ها با توجه به پژوهش‌های قبلی شناسایی شده و با به‌کارگیری روایی محتوایی آن بخش از ریسک­ها که با پروژه­های گاز ارتباط دارد استخراج می‌شود و با مدل‌سازی تفسیری ساختاری، روابط متقابل میان ریسک­ها و قدرت تأثیرگذاری و تأثیرپذیری آن‌ها بر یکدیگر مشخص می­شود. طبق نتایج پژوهش، ریسک­های سیاسی _اجتماعی و اقتصاد کلان که خارج از محدوده صنعت گاز هستند، بیشترین تأثیر را بر عملکرد مجموعه شرکت گاز داشتند. این مدل به مدیران کمک می­کند که نگاه کلی‌نگر به ریسک­های موجود در صنعت داشته باشند و تغییرات و نوسانات سیاسی- اجتماعی و وضعیت اقتصاد کلان را برای کاهش تبعات منفی پیگیری کنند.

کلیدواژه‌ها