مسئله مکان یابی یال هاب پوششی تحت شرایط اختلال

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری، دانشگاه تربیت مدرس.

2 دانشیار، دانشگاه تربیت مدرس.

چکیده

شبکههای هاب یکی از انواع مهم شبکههای حملونقل هستند که در زمینههای مختلفی مانند حمل‌ونقل هوایی، پست و مخابرات کاربرد دارند. از ویژگیهای مهم این شبکهها، امکان وقوع اختلال در عملکرد آنها به دلایلی ازقبیل ازکار افتادن تسهیلهای هاب یا عدم دسترسی به یالهای ارتباطی است. در این مطالعه، مسئله مکانیابی یال هاب پوششی با تخصیص چندگانه، تحت شرایط اختلال یالهای هاب بررسی میشود. برای این مسئله، ابتدا یک مدل ریاضی جدید مبتنیبر روش برنامهریزی شانس- محدود در برنامهریزی تصادفی معرفی میشود و سپس نتایج محاسباتی حل مدل پیشنهادی برای مسائل نمونه مبتنیبر دادههای حملونقل هوایی ایران و پست استرالیا ارائه میشوند. نتایج محاسباتی حاکی از اهمیت درنظرگیری اختلال پیش از طراحی شبکههای هاب و تغییر پیکربندی بهینه شبکه تحت شرایط اختلال است.

کلیدواژه‌ها