ارائه رویکردی گام‌به‌گام برای شبیه‌سازی نقشه استراتژی با استفاده از نقشه‌های شناختی فازی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران.

2 دانشیار، دانشگاه تربیت مدرس.

3 استاد، دانشگاه تربیت مدرس.

چکیده

امروزه نقشههای استراتژی ابزار پیوند تدوین و اجرای استراتژی در نظام جامع مدیریت استراتژی سازمان قلمداد میشوند. این ابزار در سازمآن‌های بسیاری مورد استفاده قرار میگیرد. با این حال، برخی از ویژگیهای آن مورد استفاده قرار نگرفته‌اند که با ارائه رویکردهایی میتوان آن را بهبود داد. در مقاله حاضر، برای پیشبرد چنین هدفی از نقشههای شناختی فازی بهرهگیری شده و با ارائه رویکردی گامبهگام این امر محقق شده است. در گام نخست، رویکرد ارائه‌شده به مدلسازی روابط علی موجود در نقشه مطابق نظر خبرگان پرداخته است و سپس با استفاده از نقشه مدلسازی‌شده، مسیرهای اثر استخراج شده‌‌اند. درادامه، از قابلیتهای نقشههای شناختی فازی برای شبیهسازی سناریوی موردنظر سازمان استفاده شده است. بهطور کلی، هدف نهایی این مطالعه تبدیل نقشه استراتژی از تصویری ایستا به ابزاری پویا بوده است. این رویکرد در یک مورد عملی اجرا شده و نتایج آن ارائه شده است.

کلیدواژه‌ها