بررسی نقش سیستماتیک عوامل انسانی بر موفقیت پروژه با رویکرد شاپلی- دیماتل خاکستری

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار، دانشگاه علم و صنعت.

2 کارشناسی ارشد، دانشگاه علم و صنعت.

چکیده

این مقاله به بررسی عوامل انسانی مؤثر بر موفقیت پروژه، به‌صورت سیستماتیک و جمعی می‌پردازد. درنظر گرفتن عوامل مؤثر بر موفقیت پروژه به‌صورت تک‌عاملی، تحلیل‌ها را ناقص و نادرست نشان می‌دهد؛ بنابراین این مقاله با استفاده از روش پیشنهادی خود این موضوع را بررسی می‌کند. در این مقاله، عوامل تأثیرگذار بر سیستم پروژه ازمنظر منابع انسانی استخراج می‌شوند و سپس با استفاده از روش دیماتل خاکستری اهمیت و میزان تأثیر عوامل بر سیستم شناسایی می‌شود. از آنجا که توان ائتلافی بین عوامل در روش دیماتل نادیده گرفته می‌شود، با استفاده از تابع ارزش شاپلی به‌عنوان عاملی درجهت برآورد ارزش عوامل در سیستم، این مشکل حل خواهد شد و میزان تأثیر عوامل تعدیل خواهد شد. عامل خدمه (C6) به‌عنوان عاملی که بیشترین تأثیر را در عوامل دیگر دارد، پیوستگی بین اعضای تیم در پروژه (C4) و همکاری بین اعضا (C8) بیشترین تأثیرپذیری را در بین عوامل دارند. 

کلیدواژه‌ها