طراحی رویکردی هیبریدی به‌منظور‎ ‎پیش‌بینی عملکرد واحدهای تصمیم‌گیرنده براساس تحلیل پوششی داده‌های تصادفی فازی و ‏تکنیک PCA‏

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری مهندسی صنایع، دانشگاه پیام نور تهران.

2 استاد، دانشگاه علامه طباطبائی.

3 استادیار، دانشگاه پیام نور تهران.

چکیده

تحلیل پوششی داده‌ها یک تکنیک مدیریتی برای ارزیابی عملکرد واحدهای تصمیم‌گیرنده است. در راستای اهمیت پیش‌بینی عملکرد واحدها، این مقاله به ارائه یک رویکرد هیبریدی براساس تحلیل پوششی داده‌های تصادفی فازی (FSDEA) و تکنیک تجزیه و تحلیل مؤلفه‌های اصلی (PCA) می‌پردازد. از آنجا که از تئوری اعتبار در محدودیت‌های مدل پیشنهادی و از مقدار مورد انتظار در تابع هدف آن در راستای پیش‌بینی کارایی مورد انتظار واحدها استفاده می‌شود، فرآیند حل آن پیچیده است؛ لذا تحت این فرض که ورودی‌ها و خروجی‌های واحدها به‌صورت متغیرهای فازی مثلثی مستقل هستند، مدل  FSDEAبه مدل برنامه‌ریزی قطعی معادل آن تبدیل می‌شود. پس از محاسبه کارایی‌های پیش‌بینی‌شده اولیه توسط مدل برنامه‌ریزی قطعی تحت سطوح مختلف اطمینان، تکنیک PCAروی نتایج به‌دست‌آمده به‌منظور حذف نتایج نامطلوب به‌کار می‌روند و مؤلفه‌های اصلی انتخاب می‌شوند که به‌عنوان خروجی‌های واحدهای تصمیم‌گیرنده در مدلPCA-FSDEA  به‌منظور پیش‌بینی کارایی دوره مالی آتی واحدها به‌کار می‌روند. درپایان، رویکرد هیبریدی پیشنهادی روی یک مثال کاربردی به‌کار می‌رود و نتایج به‌دست‌آمده از آن با نتایج مدل Fuzzy-SBMکه توسط چن و همکارانش (2013) ارائه شده مقایسه می‌شود. 

کلیدواژه‌ها