حل مسئله سیستم تولید سلولی پویای چندهدفه فازی با استفاده از یک الگوریتم ترکیبی از NSGA-II و شبیه‌سازی تبرید تدریجی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار، دانشگاه آزاد اسلامی، قزوین.

2 دانشجوی کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی، قزوین.

3 دانشجوی دکترای، دانشگاه شهید بهشتی.

چکیده

سیستم‌های تولید سلولی یکی از مهم‌ترین روش‌های تولید به‌شمار می‌روند. در این مقاله، با توجه به انعطاف‌پذیری در پردازش عملیات، تخصیص ماشین به هر عملیات و تعریف فازی پارامترهای هزینه، یک مدل چندهدفه برای تشکیل یک سیستم تولید سلولی در شرایط پویا ارائه می‌شود. در مدل پیشنهادی، اهداف حداقل‌سازی هزینه‌های سیستم تولید و حداقل‌سازی واریانس هزینه‌های فازی درنظر گرفته می‌شوند. همچنین، به‌منظور دستیابی به جواب‌های مؤثر، یک الگوریتم ترکیبی از NSGA-IIو شبیه‌سازی تبرید تدریجی پیشنهاد می‌شود و طراحی آزمایشات تاگوچی برای تنظیم پارامترهای این الگوریتم به‌کار می‌رود. برای بررسی کارایی الگوریتم پیشنهادی، نتایج به‌دست‌آمده از حل چندین مسئله نمونه مختلف، براساس شاخص‌های زمان CPU، فاصله نسل‌ها، فاصله‌بندی و کیفیت جواب‌ها با نتایج الگوریتم اولیه NSGA-IIمقایسه و تحلیل می‌شود.

کلیدواژه‌ها