ارزیابی چابکی صنایع مختلف در شرکت‌های تولیدی کوچک و متوسط

نویسندگان

1 استادیار، دانشگاه هرمزگان.

2 کارشناسی ارشد، دانشگاه هرمزگان.

چکیده

در عصر دانش و تکنولوژی، اهمیت چابکی انکارنشدنی است. چابکی به‌معنای واکنش اثربخش به محیط متغیر و غیرقابل‌پیش­بینی و استفاده از آن تغییرات به‌عنوان فرصت­هایی برای پیشرفت سازمانی است. هدف این پژوهش، ابتدا شناسایی عوامل مؤثر بر چابکی شهرک صنعتی فاز 2 ارومیه و سپس اولویت‌بندی چابکی صنایع موجود در شهرک صنعتی است. برای این منظور، پیشینه پژوهش بررسی شد و عوامل مؤثر بر چابکی شناسایی و با تأیید اساتید و خبرگان صنعتی معیارهای نهایی انتخاب شدند. معیارهای نهایی عبارت‌اند از: فرآیندهای چابک، چابکی بازار، راهبرد چابک، روابط چابک، فناوری اطلاعات و کارکنان چابک. همچنین، برای این معیارها 21 زیرمعیار شناسایی شد. اوزان و رتبه‌بندی معیارها با استفاده از تکنیک AHP فازی به‌دست آمد و برای رتبه‌بندی صنایع نیز از تکنیک تاپسیس فازی استفاده شد. براساس نتایج به‌دست‌آمده، اولویت­بندی معیارهای اصلی به‌ترتیب، چابکی بازار، راهبرد چابک، روابط چابک، کارکنان چابک، فناوری اطلاعات و فرآیندهای چابک هستند. نتیجه رتبه­بندی چابکی صنایع نیز به‌ترتیب اولویت، صنعت فلزی، شیمیایی، سلولوزی، موادغذایی و خدمات است.

کلیدواژه‌ها