شناسایی و استخراج مؤلفه‌های اصلی مدیریت ریسک سازمان با استفاده از روش فراترکیب

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری، تخصصی مدیریت، دانشگاه تربیت مدرس

2 دانشیار، دانشگاه تربیت مدرس.

3 استاد، دانشگاه تربیت مدرس.

چکیده

مدیریت ریسک سازمانبه‌عنوان پارادایمی نوین مطرح شده است که بر نگاهی استراتژیک به ریسک‌ها در گستره سازمان تأکید می‌کند. به‌طور مفهومی، مدیریت ریسک سازمان رویکردی سیستماتیک برای شناسایی، ارزیابی، اولویت‌بندی و کنترل ریسک‌ها و اثرات کلی و تجمعی آن‌ها در سراسر یک سازمان به شیوه‌ای هماهنگ و یکسان است. با درنظر گرفتن تأثیر بالقوه ناتوانی در مدیریت ریسک بر عملکرد یک سازمان، شگفت است که ریسک و مدیریت آن، تنها چند صباحی است که مورد توجه گسترده‌تر جامعه کسب‌وکار قرار گرفته است. هدف اساسی این پژوهش استخراج و گروه‌بندی مؤلفه‌ها و ابعاد مدیریت ریسک سازمان از طریق روش کیفی فراترکیب است.  ابزار پژوهش، اسناد و مدارک پیشین در این زمینه است که درکل تعداد  31 پژوهش را شامل می‌شود. شیوه تحلیل داده‌ها کدگذاری باز است. نتایج بیانگر این است که 58 مؤلفه (کد) شناسایی‌شده در 6 بعد اصلی ایجاد بستر و وضع اهداف، شناسایی و تعریف ریسک، سنجش و ارزیابی ریسک، مدیریت ریسک، درمان و پاسخ به ریسک، اطلاع‌رسانی، ‌پایش و بازنگری قابلیت طبقه‌بندی را دارند.

کلیدواژه‌ها