مدل‌سازی سیستم کنترل موجودی در زنجیره تأمین چندسطحی، با استفاده از شبکه های بیزین

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی واحد کاشان.

2 استادیار، دانشگاه تهران.

چکیده

تعیین سیاست بهینهموجودیهمواره یکی از چالش­هایمدیریت موجودی و تولید بودهودراینزمینه، تاکنونتلاش­هایگسترده­ایانجامومدل­هایمختلفیارائهشدهاست. بیشترمدل‌هاییکهمطرحشده­اند تاحدامکانسعیدر ساده­سازیواقعیت­هاداشتهوپارامترهایمدلرابه‌طور قطعیدرنظرگرفته­اند. همچنین، در تعیین سیاست بهینه موجودی در زنجیره­های تأمین چندسطحی، عدم­قطعیت­های بسیار زیادی تأثیرگذار هستند. در این تحقیق، با استفاده از شبکه‌های بیزین، یک مدل یکپارچه احتمالی برای مدل‌سازی عدم‌قطعیت سیاست بهینه موجودی در زنجیره­های تأمین چندسطحی توسعه یافته است. کاربرد اصلی شبکه­های مذکور در وضعیت‌هایی است که نیازمند استنتاج آماری باشند. این روش یکی از ابزارهای جدید و پیشرفته هوش مصنوعی و مدل‌سازی ریسک است که مکانیسمی برای ارزیابی روابط علت و معلولی دربین مجموعه­ای از متغیرها فراهم می­آورد. در مدل پیشنهادی انواع متغیرهای کمی و کیفی غیرقطعی در سطوح مشتری، خرده­فروش، تولیدکننده و تأمین­کننده فرمول­نویسی شده­اند. منطق مدل، تسخیر عدم‌قطعیت عوامل سازمانی و فنی برای استنتاج موجودی بهینه در سطوح مطلوب است و با استفاده از داده­های یک مطالعه موردی در نرم‌افزار Agenariskپیاده‌سازی شده است. 

کلیدواژه‌ها