زمان‌بندی گردش شغلی در سیستم تولید تازه‌آرایش‌یافته به‌صورت سلول تولید ناب با رویکرد الگوریتم ژنتیک

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار، دانشگاه شهید بهشتی.

2 دانشیار، دانشگاه شهید بهشتی.

3 استاد، دانشگاه شهید بهشتی.

چکیده

بسیاری از سیستم‌های تولید با تغییر چیدمان و به‌کارگیری اصول اولیه عملیاتی به‌شکل سلولی تغییرآرایش می‌یابند و در مرحله تبدیل به سلول تولید ناب قرار می­گیرند. بهبود عملکرد سلول­های تازه‌استقراریافته به تخصیص مطلوب کارکنان به سلول و عملکرد مناسب آنان وابسته است. در این راستا، مقاله حاضر با تأکید بر اهمیت جنبه­های انسانی و ضرورت گردش شغلی در سلول­های تولید ناب، خستگی ناشی از تکرار وظایف درقالب سیکل­های کاری متعدد را برای محیط سلول تولید ناب مفهوم‌سازی و مدل برنامه­ریزی غیرخطی از سیستم سلول تولید ناب را طراحی کرده است. این مدل بهترین ترکیب از کارکنان معمولاً تک‌مهارته در سیستم تولید کنونی برای تخصیص به سلول مشخص و برنامه گردش شغلی آن‌ها طی افق برنامه­ریزی هفتگی را تعیین می­کند؛ به‌طوری که اهداف چندگانه عملکرد ناب محقق شود. با توجه به قرار گرفتن مسئله در زمره مسائل بهینه‌سازی ترکیباتی و پیچیدگی الگوریتمی آن، هیچ‌یک از بسته­های بهینه­سازی معتبر در دسترس، مانند لینگو 10 و گمز، نتوانستند جواب­های موجه را ارائه دهند؛ بنابراین، مدل تحقیق با توسعه الگوریتم ژنتیک تحلیل شده است. 

کلیدواژه‌ها