شناسایی و بررسی عوامل مؤثر در پیاده‌سازی موفق سیستم مدیریت زیست‌محیطی در صنعت کاشی و سرامیک استان یزد

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار، دانشگاه یزد.

2 دانشجوی کارشناسی ارشد، دانشگاه یزد.

چکیده

دنیای مدرن امروز موجب افزایش آلودگی‌ها و مشکلات زیست‌محیطی و درنتیجه افزایش نگرانی‌ دولت‌ها و سازمان‌ها درمورد محیط ‌زیست شده است. یکی از گام‌های بزرگ برای بهبود محیط زیست، استقرار استاندارد مدیریت زیست‌محیطی(ایزو 14001) در سازمان‌ها است. شواهد نشان می‌دهد که هرچند بیشتر سازمان‌ها این استاندارد را دارند، موفقیت در پیاده‌سازی قوانین و ضوابط ایزو 14001 متفاوت است. پژوهش حاضر با هدف بررسی عوامل مؤثر بر موفقیت سازمان‌ها در پیاده‌سازی استاندارد مدیریت زیست‌محیطی در صنعت کاشی و سرامیک استان یزد انجام شد. در این پژوهش، از طریق مرور جامع پیشینه پژوهش، 12 عامل اثرگذار بر موفقیت سازمان‌ها در پیاده‌سازی ایزو 14001 استخراج و در سه گروه کارکردهای مدیریتی، فرهنگ سازمانی و منابع طبقه‌بندی شدند. سپس دقت دو روش مدل‌سازی معادله ساختاری و سیستم استنتاج عصبی- فازی تطبیقی در پیش‌بینی موفقیت سازمان‌ها در پیاده‌سازی ایزو 14001 با یکدیگر مقایسه شد. نتایج نشان داد روش مدل‌سازی معادله ساختاری در این زمینه عملکرد بهتری دارد. نتایج نهایی تجزیه و تحلیل داده‌ها نشان داد که کارکردهای مدیریتی، فرهنگ سازمانی و منابع به‌ترتیب با ضرایب 50/0، 25/0 و 22/0 بر موفقیت در پیاده‌سازی سیستم مدیریت زیست‌محیطی تأثیر معنادار دارند. درپایان، برپایه ضرایب تأثیر هر گروه از عوامل و نتایج دیگر این مرحله، هریک از 12 عامل اثرگذار اهمیت‌سنجی و اولویت‌بندی شدند.

کلیدواژه‌ها