مطالعه ارتباط بین خلق دانش، نوآوری مبتنی‌بر فناوری و چابکی سازمانی (مورد مطالعه: شرکت فولاد آلیاژی ایران)

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار، دانشگاه شهید بهشتی.

2 کارشناس ارشد، دانشگاه شهید بهشتی.

چکیده

چابکی به‌عنوان راهکار جدیدی که بقای سازمان‌ها را در رویارویی با تغییرات شتابان و عدم اطمینان فزاینده در محیط کسب‌وکار تضمین می‌کند، از اواخر دهه 1990 وارد ادبیات مدیریت شد.ازسوی دیگر، دانش به‌سرعت درحال تبدیل شدن به یک منبع استراتژیک برای سازمان‌ها است؛ به‌طوری که صاحب‌نظران عرصه مدیریت معتقدند که در اقتصاد دانش‌محور، دانش یک منبع مهم برای مزیت رقابتی و ایجاد ارزش است و عنصر ضروری برای سازمان‌ها با آمال جهانی به‌شمار می‌آید. به این ترتیب، ایجاد و حفظ این منبع اهمیت خاصی دارد. دانش جدید وقتی دارای ارزش است که به‌کار گرفته شود و به‌کارگیری دانش جدید به‌معنی نوآوری است. با توجه به اهمیت دانش در کسب‌وکار امروزی، این سؤال مطرح می‌شود که خلق دانش چه تأثیری بر چابکی سازمانی دارد و این تأثیر چگونه است. در این راستا، ارتباط بین خلق دانش، نوآوری مبتنی‌بر فناوری و چابکی سازمانی را بررسی کردیم.  نتایج این تحقیق نشان می‌دهد که خلق دانش بر چابکی سازمانی تأثیر مثبت دارد و نوآوری مبتنی‌بر فناوری یکی از راه‌های تأثیر دانش تازه‌خلق‌شده بر چابکی است. 

کلیدواژه‌ها