مدل‌سازی مسئله مکان‌یابی هاب چندمحصوله با درنظر گرفتن روش‌های تأمین مالی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد، دانشگاه تهران.

2 دانشگاه تهران، پردیس دانشکده های فنی، دانشکده مهندسی صنایع

3 استاد، دانشگاه تهران.

چکیده

هاب‌ها تسهیلات ویژه‌ای هستند که در شبکه‌های توزیع، به‌عنوان واسطه‌های توزیع عمل می‌کنند. در این مقاله، مسئله مکان‌یابی هاب میانه تک‌تخصیصه چندمحصوله بررسی شده است. با توجه به موضوع کمیابی منابع در اقتصاد، چگونگی تأمین مالی و محدودیت­های بودجه‌ای در تصمیم­گیری­های اقتصادی اهمیت زیادی دارد. در پروژه‌های مهم و زیرساختی مورد نیاز کشور برای توسعه زیرساخت‌ها، به حضور سرمایه‌گذاری خارجی و استفاده از تسهیلات بانک‌ها و مؤسسات خارجی نیاز اساسی است؛ بنابراین، در مدل پیشنهادشده، شیوههای تأمین مالی شامل «تسهیلات بانکی»، «تسهیلات ارزی» و «بودجه دولتی با لحاظ کردن محدودیت منابع مالی» برای تأسیس‌ هاب به مدل اضافه شده است. با توسعه ساختار مدل‌سازی مسئله مکان‌یابی‌ هاب چندمحصوله با استفاده از حمل‌ونقل زمینی، هزینه تأسیس‌هاب‌های ترکیبی (جاده‌ای- ریلی) و هزینه حمل‌ونقل بین‌هاب­ها و‌ هاب به غیر‌هاب در تابع هدف کمینه شده است. اطلاعات به‌کاررفته از آمار ارائه‌شده حمل‌ونقل جاده‌ای کشور در سال 1392 به‌دست آمده است. برای حل مسئله، از نرم­افزار گمز 24.1.3 برای کدنویسی مدل استفاده شده است. نتایج نشان داد که مدل پیشنهادی نقاط بهینه تأسیس هابها و همچنین بهترین شیوه تأمین منابع مالی با درنظر گرفتن محدودیتهای مالی را تعیین می‌کند. 

کلیدواژه‌ها