ارائه یک مدل جامع استوار دوهدفه و الگوریتم ممتیک برای طراحی شبکه زنجیره تأمین برگشتی تحت شرایط عدم‌قطعیت

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار، دانشگاه صنعتی شاهرود.

2 استادیار دانشگاه شاهرود.

چکیده

مدیریت جریان محصولات برگشتی ازسوی مشتریان با درنظرگرفتن عدم‌قطعیت فضای تصمیم‌گیری و توجه کردن به معیارهای غیرمالی درکنار معیارهای مالی متداول، یکی از موضوعات مهم در مدیریت زنجیره تأمین است. در این مقاله، یک شبکه جامع جدید برای زنجیره تأمین هفت‌لایه‌ای شامل مشتریان اولیه، مراکز جمع‌آوری و بازتوزیع، احیا، بازیافت، اسقاط و مشتریان محصولات شبکه، با جریان برگشتی تحت شرایط میزان و کیفیت غیرقطعی ارائه می‌شود. هدف این مقاله، طراحی شبکه زنجیره تأمین برگشتی برای مدیریت جریان محصولات به‌نحوی است‌که دو تابع سود کل زنجیره و سطح پاسخگویی به تقاضای مشتریان درطی دوره‌ برنامه‌ریزی حداکثر شود. با توجه به اینکه مسئله برنامه‌ریزی عدد صحیح مختلط مورد بررسی ازنوع مسائل طراحی شبکه و دارای پیچیدگی‌های حل بسیار زیاد است، یک الگوریتم ممتیک مبتنی‌بر الگوریتم ژنتیک با مرتب‌سازی نامغلوب II و جستجوی محلی متغیر انطباق‌پذیر برای یافتن جواب‌های بهینه پارتو ارائه شده است. مقدار تمامی پارامترهای الگوریتم پیشنهادی با استفاده از روش طراحی آزمایش‌های تاگوچی تنظیم ‌شده است. به‌منظور ارزیابی کارایی الگوریتم پیشنهادی، نتایج حاصل از آن با نتایج دو الگوریتم فراابتکاری مشابه دیگر مقایسه شده است.نتایج محاسباتی حاکی از کارایی الگوریتم جدید ممتیک برای حل مدل دوهدفه پیشنهادشده برای طراحی شبکه زنجیره تأمین برگشتی تحت عدم قطعیت است.

کلیدواژه‌ها